Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Submitted by Ban biên tập huyện Văn Quan on 4 September 2018

DANH SÁCH

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

(Cá nhân và cơ quan)

Địa chỉ e-mail

 (Hộp thư công vụ)

1

Lương Mai Tú

Chủ tịch UBND huyện Văn Quan

0912 101 862

0205 3830010

lmtu@langson.gov.vn

2

Lộc Văn Cơ

Chủ tịch UBND

 xã Lương Năng

0815 804 266

0205 6 285 016

lvco-04@langson.gov.vn

 

 

 

 

 

3

Long Văn Sơn

Chủ tịch UBND

Thị Trấn Văn Quan

0856 244 279

0205 3831141

lvson-05@langson.gov.vn

 

 

 

 

 

4

Trương Thị Hà

Chủ tịch UBND

xã Tri Lễ

0983.295.514

0205 3830851

ttha-06@langson.gov.vn

5

Hoàng Văn Mẫn

Chủ tịch UBND

xã Khánh Khê

388048381

0205 3832165

hvman@langson.gov.vn

6

Trương Văn Thàm

Chủ tịch UBND

xã Tràng Các

0848 975 688

0205 3730200

tvtham@langson.gov.vn

 

 

 

 

 

7

Hoàng Thị Thùy

Chủ tịch UBND

xã Trấn Ninh

0856 444 686

0205 3513837

htthuy-34@langson.gov.vn

8

Nông Trần Cảnh

Chủ tịch UBND

 xã An Sơn

0982 761 383

0205 3503 123

ntcanh@langson.gov.vn

9

La Anh Thái

Chủ tịch UBND

xã Tú Xuyên

0945 774 686

0205 3830965

lathai@langson.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Lê Xuân Trường

Chủ tịch UBND

xã Tân Đoàn

0986 301 648

0205 3732158

lxtruong-04@langson.gov.vn

11

Bế Văn Diên

Chủ tịch UBND

 xã Hữu Lễ

0823.898.886

0205 3830862

bvdien@langson.gov.vn

12

Mạc Văn Khởi

Chủ tịch UBND

xã Bình Phúc

0378 914 492

0205 3830009

mvkhoi@langson.gov.vn

13

Triệu Văn Phương

Chủ tịch UBND

xã Yên Phúc

0385 408 708

0205 3832541

tvphuong@langson.gov.vn

14

Lăng Văn Toàn

Chủ tịch UBND

xã Đồng Giáp

0963 561 388

0205 3503 005

lvtoan-04@langson.gov.vn

15

Triệu Văn Hựu

Chủ tịch UBND

xã Tràng Phái

0828 662 688

0205 3732164

tvhuu-03@langson.gov.vn

 

 

 

 

 

16

Lương Thế Cường

Chủ tịch UBND

xã Liên Hội

0962 009 486

0205 3731700

ltcuong@langson.gov.vn

 

 

 

 

 

17

Hoàng Văn Tâm

Chủ tịch UBND

xã Hòa Bình

0982 142 501

0205 3732501

hvtam-05@langson.gov.vn

18

Hoàng Thị Hiếu

Chủ tịch UBND

xã Điềm He

0987 668 628

0205 3832112

hthieu-07@langson.gov.vn