Skip to main content

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Kinh tế

Văn Quan tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ các tổ chức Chính trị - xã hội nhận ủy thác với Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện

Ngày 16/3/2023, các tổ chức Chính trị - xã hội huyện Văn Quan gồm Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Huyện đoàn, Hội Nông dân phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệ

Kinh tế

Chi cục Thuế Khu vực IV huyện Văn Quan tổ chức hội nghị tuyên truyền hỗ trợ, đối thoại với người nộp thuế quý I năm 2023

Ngày 15/3/2023, Chi cục Thuế Khu vực  IV huyện Văn Quan tổ chức hội nghị tuyên truyền hỗ trợ, đối thoại với người nộp thuế quý I năm 2023 cho hơn 100 học viên là kế toán các cơ quan, đơn vị, tổ chức; UBND các xã, thị tr

Subscribe to Kinh tế