Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Xã Liên Hội tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Ban Chỉ đạo 138 xã Liên Hội vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

anh 1....pngBan Chỉ đạo 138 xã Liên Hội vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022.

anh 2_203.pngBan Chỉ đạo 138 xã Liên Hội vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022.

Trong năm 2022, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn xã Liên Hội luôn được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm chỉ đaọ thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm và đảm bảo ANTT được nâng lên. Tổ an ninh và tổ hòa giải ở cơ sở thường xuyên được duy trì, lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được củng cố vững chắc. Lực lượng Công an xã phối hợp tốt với Ban Chấp hành Quân sự xã, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với tuyên truyền, vận động Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo 138 xã Liên Hội tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; Chỉ thị số 48/CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.  Thường xuyên phối hợp với mặt trận tổ quốc và các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp hành động số 09/CTr-BCA-MTTQ giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tham gia đảm bảo trật tự công cộng.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 138 xã Liên Hội đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và ký cam kết thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

anh 3_207.png

 

Các cá nhân được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

anh 4_161.png

Các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022.

Nhân dịp này, xã Liên Hội có 04 cá nhân được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”; 02 tập thể, 03 cá nhân được Chủ tịch UBND xã tặng Giấy khen đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022./.

HOÀNG HIỀN - XUÂN TÙNG