Nhảy đến nội dung
Văn hóa - Xã hội

Huyện ủy Văn Quan sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU của Tỉnh ủy và sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 77-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

Chiều ngày 24/11/2023 Huyện ủy Văn Quan tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU của Tỉnh ủy và sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 77-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Subscribe to Văn hóa - Xã hội