Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Submitted by Ban biên tập huyện Văn Quan on 5 July 2018

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

TT

Cơ quan,

đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Di động

Điện thoại

cơ quan

1

Văn phòng

HĐND&UBND

Lương Đình Toại

Chánh

Văn phòng

0984 838 246

0205 3830012

Dương Thị Hồng Minh

P. Chánh

Văn phòng

0982 834 826

0205 3830169

Hoàng Thị. Hương Giang

P. Chánh

Văn phòng

03066986868

 

2

Phòng

NN&PTNT

Nông Văn Tùng

Trưởng phòng

0834 852 362

0205 3831986

Lý Văn Đàm

P. Trưởng phòng

0949 015 129

0205 3830473

3

Phòng

KT&HT

Trần Thế Tỉnh

Trưởng phòng

0949 282 669

0205 3830043

Lành Văn Hiến

P. Trưởng phòng

0943 918 035

 

4

Phòng

TN&MT

Bành Văn Dân

Trưởng phòng

01234852378

0205 3830352

Hoàng Văn Tùng

P.Trưởng phòng

0977861350

 

5

Phòng

TC-KT

Lý Thị Dương

Trưởng phòng

0972136488

0205 3830014

Hoàng Văn Mừng

P. Trưởng phòng

0945058136

0205 3830568

6

Phòng

GD&ĐT

Ngô Văn Hiền

Trưởng phòng

0915581376

0205 3830135

 Hoàng Mạnh Hải

P. Trưởng phòng

 

0205 3830578

 

P. Trưởng phòng

0916406335

0205 3831677

7

Phòng

VH&TT

Lương Thùy Nha

Trưởng phòng

0915583593

0205 3830261

Hoàng Minh Tuấn

P. Trưởng phòng

0986277813

0205 3830261

8

Phòng

LĐTBXH-DT

Hoàng Thị Tuyết

Trưởng phòng

0912 789 338

0205 3830707

Hoàng Đình Tuân

P. Trưởng phòng

0912 386 985

0205 3830019

La Thị Huyền

P. Trưởng phòng

01669870117

0205 3830699

9

Phòng NV

Nông Thanh Hoàng

Trưởng phòng

0982 595 383

0205 3830113

Hà Lê Quý

P. Trưởng phòng

0985692868

 

  10

Thanh tra

Nông Hồng Giang

Chánh Thanh tra

0368 986 868

0205 3830123

11

Phòng TP

Nông Văn Hoàng

Trưởng phòng

0979 615 639

0205 3830138

 Liễu Kim Chiến

 P.Trưởng phòng

 

0205 3831559

12

Ban QLDAĐTXD

Đàm Đức Thuận

P. Giám đốc

0985984323

 

13

Trung tâm VHTT&TT

Lăng Văn Hùng

Giám đốc

0836881518

0205 3830668

Lương Thị Hiền

P. Giám đốc

0918110626

0205 3830957

Hoàng Minh Tuấn

P. Gám đốc

0986277813

0205 3830261

14

Trung tâm

GDNN-GDTX

Vi Thị Hồng Lan

Giám đốc

0912 356 462

0205 3830655

Liễu Mạnh Tường

P. Giám đốc

01678667007

0205 3831676

15

Trung tâm

PTQĐ

Hoàng Văn Hùng

Giám đốc

0834 852 378

0205 3831725

Vi Thiện Hào

P. Giám đốc

 

0205 3831725

16

Trung Tâm

Dịch vụ NN

Hà Văn Thiện

Giám đốc

 

0205 3831818

Dương Ái Nhân

P. Giám đốc

01635115825

0205 3830082

Hoàng Văn Tăng

P. Giám đốc

0917126314

0205 3830172