Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
07/2009/TT-BTNMT Nghị định Nghị định quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý,khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường
01/2011/TT-BTTTT Thông tư Thông tư công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
06/2011/TT-BTTTT Thông tư Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
08/2007/TT-BTNMT 01/12/2016 Nghị định Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
08/2017/TT-BTNMT 06/06/2017 Thông tư Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám
Thông báo
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
01/2021/QĐ-UBND 14/08/2021 Quyết định Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Quan
805/SY-VP 10/05/2022 Thông tư Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
815/SY-VP 16/05/2022 Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
811/SY-VP 22/05/2022 Nghị quyết Nghị Quyết Nghị quyết Về việc phân bổ ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia
806/SY-VP 26/05/2022 Thông tư Thông tư quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục
826/SY-VP 30/05/2022 Quyết định Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030