Nhảy đến nội dung
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
318/QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Trần Đình Cận)
288/QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Hoàng Thị Sâm)
289/QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Hoàng Đình Như)
299/QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Nguyễn Công Trò)
321/QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Trần Đình Thanh)
325/QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Hoàng Thị Tằm)
322/QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Nguyễn Công Hướng)
270/QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Triệu Thị Tới)
296/QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Hoàng Văn Tăng)
338/QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Nguyễn Thị Đón)
Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Vă 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Nguyễn Đình Như)
314/QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Trần Đình Huynh)
329/QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Nguyễn Công San)
311/QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Hoàng Văn Hải)
273/QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Hoàng Thị Yến)
268/QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Lành Văn Yêu)
332 /QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Nguyễn Công Khuyến)
261/QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Lành Vũ Thương)
283/QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Hoàng Liên Sơn)
307/QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Hoàng Văn Vinh)
265/QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Lành Văn Nghiêm)
319/QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Hoàng Văn Đoan)
300/QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Trần Thị Tràng)
262/QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Vi Văn Sáu)
277/QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Triệu Văn Thức)
326/QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Nguyễn Thị Xuân)
285/QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Lành Văn Nhật)
263/QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Triệu Trung Thuần)
331/QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Nguyễn Công Thống)
310/QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Nguyễn Công Hưng)
306/QĐ-UBND 01-02-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường thị trấn Văn Quan - Pắc Kéo (ĐH.54), huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (Nguyễn Công Bách)
107/TB-UBND 19-06-2020 Thông báo Để thực hiện công trình: Xây dựng Trường Tiểu học 2 thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
146/QĐ-UBND 03-02-2020 Quyết định Về việc thu hồi đất để xây dựng công trình: Trường Mầm non xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
881/QĐ-UBND 02-04-2019 Quyết định về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Xuân Mai
89/KH-UBND 29-03-2019 Kế hoạch Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền vận động các hộ gia đình chưa cho kiểm đếm GPMB, Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Chợ trung tâm và khu dịch vụ thương mại thị trấn Văn Quan
481/QĐ-UBND 28-02-2019 Quyêt định về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: xử lý điểm đen TNGT tại Km26+200 - Km26+500 QL.1B, tỉnh Lạng Sơn (Đoạn qua thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan)
242/QĐ-UBND 22-01-2019 Quyết định Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ công trình: Trụ sở UBND xã Bình Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
5372/QĐ-UBND 31-12-2018 Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 kinh phí Bồi thường, hỗ trợ công trình: San ủi mặt bằng + xây dựng 02 phòng học Trường Mầm non xã Tràng Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
257/TB-UBND 20-11-2018 Thông báo thu hồi đất Để thực hiện Công trình: Xử lý điểm đen tại Km 38+700 - Km39+100 QL.1B, tỉnh Lạng Sơn.
263 /TB-UBND 20-11-2018 Thông báo thu hồi đất Để thực hiện Công trình: Xử lý điểm đen tại Km 38+700 - Km39+100 QL.1B, tỉnh Lạng Sơn.
256/TB-UBND 20-11-2018 Thông báo thu hồi đất Để thực hiện Công trình: Xử lý điểm đen tại Km 38+700 - Km39+100 QL.1B, tỉnh Lạng Sơn.
261/TB-UBND 20-11-2018 Thông báo thu hồi đất Để thực hiện Công trình: Xử lý điểm đen tại Km 38+700 - Km39+100 QL.1B, tỉnh Lạng Sơn.
258/TB-UBND 20-11-2018 Thông báo thu hồi đất Để thực hiện Công trình: Xử lý điểm đen tại Km 38+700 - Km39+100 QL.1B, tỉnh Lạng Sơn.
259/TB-UBND 20-11-2018 Thông báo thu hồi đất Để thực hiện Công trình: Xử lý điểm đen tại Km 38+700 - Km39+100 QL.1B, tỉnh Lạng Sơn.
262/TB-UBND 20-11-2018 Thông báo thu hồi đất Để thực hiện Công trình: Xử lý điểm đen tại Km 38+700 - Km39+100 QL.1B, tỉnh Lạng Sơn.
260 /TB-UBND 20-11-2018 Thông báo thu hồi đất Để thực hiện Công trình: Xử lý điểm đen tại Km 38+700 - Km39+100 QL.1B, tỉnh Lạng Sơn.
420/BC-UBND 25-10-2018 Báo cáo về việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng công trình: Trụ sở làm việc Trạm Khuyến nông huyện Văn Quan.
918/UBND-TNMT 12-10-2018 V/v lấy ý kiến của Nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Văn Quan
208-235/TB-UBND 02-10-2018 Thông báo thu hồi đất Để thực hiện Công trình: Thủy điện Khánh Khê
3688/QĐ-UBND 27-09-2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo nâng cấp ĐZ35kV lộ 374 E13.1 từ trạm cắt 365 Chi Lăng - Văn Quan đến trạm cắt 365 Văn Quan - Bình Gia (Đoạn qua huyện Văn Quan)
3638/QĐ-UBND 17-09-2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình: Trụ sở UBND các xã: Khánh Khê; Vĩnh Lại; Bình Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
199/TB-UBND 13-09-2018 Thông báo Lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
2458/QĐ-UBND 18-07-2018 Quyết định Đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất Kho vật tư nông nghiệp phố Tân Xuân, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
4311A /QĐ-UBND 23-12-2015 Quyết định về việc Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn