Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2411/UBND-KTHT 15-11-2023 V/v triển khai thực hiện các quy định của Trung ương, Tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh
293/KH-UBND 14-11-2023 Kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Văn Quan giai đoạn 2022 - 2023
278/TB-HĐND 10-11-2023 Thông báo kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ- HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND trên địa bàn huyện
284/KH-UBND 24-10-2023 Kế hoạch Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân
2232/UBND-CAH 24-10-2023 V/v tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy trong tình hình mới
283/KH-UBND 23-10-2023 Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn huyện Văn Quan
280/KH-UBND 18-10-2023 Kế hoạch Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (NVQS) và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ
389-CV/BTGHU 18-10-2023 Tuyên truyền về nâng cao ý thức phòng ngừa, ngăn chặn thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua phương thức cài ứng dụng VNeID giả mạo
281/KH-UBND 18-10-2023 Kế hoạch Triển khai Chương trình "Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, trung tâm văn hóa đến năm 2030" trên địa bàn huyện Văn Quan
282/KH-UBND 18-10-2023 Kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện năm 2023
279/KH-UBND 18-10-2023 Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 0224
249/TB-HĐND 16-10-2023 THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện từ ngày 16/10/2023 đến ngày 22/10/2023
554/PVHTT-TT 11-10-2023 V/v tuyên truyền Nghị quyết số 95-NQ/TU ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
277/KH-UBND 09-10-2023 Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024
69/CT-UBND 06-10-2023 Chỉ thị Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024
112/KH-BCĐ 05-10-2023 Kế hoạch Tổ chức Ngày Hội Hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2023
2064/UBND-VP 05-10-2023 V/v chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc thực hiện, theo dõi thực hiện các nhiệm vụ được giao
247/KH-UBND 29-09-2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 88-CTr/TU ngày 19/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong
2000/UBND-TP 27-09-2023 V/v triển khai Nghị quyết số 126 NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ.
2002/UBND-TP 27-09-2023 V/v hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam"
1993/UBND-VP 26-09-2023 V/v tăng cường phòng, chống bệnh đau mắt đỏ
273/KH-UBND 25-09-2023 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2023
1981/UBND-VP 25-09-2023 V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh đau mắt đỏ
270/KH-UBND 22-09-2023 Kế hoạch Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn huyện Vă
269/KH-UBND 22-09-2023 Kế hoạch tổ chức hoạt động Tết Trung thu trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2023
1937/UBND-TTDVNN 21-09-2023 V/v tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật
268/KH-UBND 19-09-2023 Kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp về lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Văn Quan
267/KH-UBND 19-09-2023 Kế hoạch triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm Đợt 2 năm 2023 trên địa bàn huyện
265/KH-UBND 18-09-2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm từ nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (vốn chuyển nguồn năm 2022) trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2023 (lần 2)
264/KH-UBND 18-09-2023 Kế hoạch triển khai Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2023
266/KH-UBND 18-09-2023 Kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023
1904/UBND-TCKH 15-09-2023 V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025
263/KH-UBND 14-09-2023 Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 6 trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
227/TB-HĐND 14-09-2023 Thông báo thay đổi thời gian giám sát của Ban KT-XH đối với UBND xã An Sơn
3604/QĐ-UBND 12-09-2023 Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023
262/KH-UBND 11-09-2023 Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2023
1858/UBND 08-09-2023 V/v tăng cường chăm sóc, phòng trừ sinh vật gây hại cây trồng vụ Mùa năm 2023
1851/UBND-BHXH 08-09-2023 V/v thực hiện chính sách BHYT đối với người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình
1861/UBND-BHXH 08-09-2023 V/v thực hiện BHYT học sinh năm học 2023-2024
260/KH-UBND 08-09-2023 Kế hoạch thực hiện đề án "Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" trên địa bàn huyện Văn Quan
261/KH-UBND 08-09-2023 Kế hoạch thực hiện vốn sự nghiệp giai đoạn 2024 - 2025 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Văn Quan
259/KH-UBND 06-09-2023 Kế hoạch tổ chức triển khai mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Văn Quan
256/KH-UBND 31-08-2023 Kế hoạch Xét nghiệm, đánh giá chất lượng nước sinh hoạt nông thôn đối với xã phấn đấu đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao năm 2023
257/KH-UBND 31-08-2023 Kế hoạch thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường đợt 2 năm 2023
217/KH-HĐND 31-08-2023 Kế hoạch giám sát chuyên đề về thực hiện các chính sách an sinh xã hội vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã An Sơn
39/KH-BTC 31-08-2023 Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Lương Văn Tri (15/10/1973 - 15/10/2023)
258/KH-UBND 31-08-2023 Kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng "Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em" huyện Văn Quan năm 2023
255/KH-UBND 30-08-2023 Kế hoạch Tổ chức và dự khai giảng năm học 2023 - 2024
254/KH-UBND 29-08-2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Văn Quan giai đoạn 2020 - 2030
253/KH-UBND 28-08-2023 Kế hoạch Phát động đợt thi đua cao điểm "Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trên địa bàn huyện Văn Quan"
1579/UBND-VHTT 02-08-2023 V/v triển khai thực hiện khoanh vùng bảo vệ các di tích đã xếp hạng cấp tỉnh trên địa bàn huyện
240/KH-UBND 01-08-2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
239/KH-UBND 01-08-2023 Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2023
238/KH-UBND 31-07-2023 Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Văn Quan
03/2023/QĐ-UBND 31-07-2023 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan
1548/UBND-KT&HT 28-07-2023 V/v phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão 2023
1537/UBND-KT&HT 26-07-2023 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 19/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập lại trật tự, kỷ cương, khắc phục những bất cập đối với công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án ngành giao thông vận tải.
235/KH-UBND 24-07-2023 Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030" trên địa bàn huyện Văn Quan
233/KH-UBND 21-07-2023 Kế hoạch tổ chức Liên hoan dân ca các Câu lạc bộ (mở rộng) và trình diễn trang phục dân tộc truyền thống Tày, Nùng huyện Văn Quan năm 2023
234/KH-UBND 21-07-2023 Kế hoạch Tổ chức đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Văn Quan
232/KH-UBNd 21-07-2023 Kế hoạch triển khai thực hiện cấp miễn phí chữ ký số công cộng cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2023
1455/UBND-VP 14-07-2023 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino
1405/UBND-NV 10-07-2023 V/v triển khai thực hiện Công văn số 1154-CV/TU ngày 12/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
43/QĐ-BTC 30-06-2023 Quyết định thể lệ cuộc thi tìm hiểu về CCHC huyện Văn Quan năm 2023
1309/UBND-VP 28-06-2023 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 47-HD/HU ngày 27/6/2023 của Huyện ủy Văn Quan
214/KH-UBND 28-06-2023 Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Văn Quan, năm 2023
213/KH-UBND 28-06-2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023)
332-CV/BTGHU 27-06-2023 Định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 7 năm 2023
212/KH-UBND 26-06-2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
209/KH-UBND 23-06-2023 Kế hoạch Tổ chức khánh thành Trụ sở Công an xã Hòa Bình
210/KH-UBND 23-06-2023 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
139/KH-ĐGS 23-06-2023 Kế hoạch Giám sát công tác đầu tư, xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Văn Quan
211/KH-UBND 23-06-2023 Kế hoạch vận động xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới
1274/UBND-TCKH 22-06-2023 V/v đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 (lần 3)
1278/UBND-VHTT 22-06-2023 V/v tổ chức, quán triệt triển khai tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023
2421/QĐ-UBND 22-06-2023 Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi huyện Văn Quan năm 2023
205/KH-UBND 20-06-2023 Kế hoạch Lập quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan
1258/UBND-VP 20-06-2023 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
206/KH-UBND 20-06-2023 Kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2023
1253/UBND-VP 20-06-2023 V/v tăng cường bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hiện nay
203/KH-UBND 16-06-2023 Kế hoạch Thực hiện Dự án " Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và sử dụng trái phép chất ma túy" trên địa bàn huyện đến năm 2025
202/KH-UBND 14-06-2023 Kế hoạch tổ chức hội thi hoà giải viên giỏi huyện Văn Quan năm 2023
1145/UBND-VP 08-06-2023 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyếtsố 74/2022/QH15 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP
1345/UBND-VP 04-06-2023 V/v triển khai thực hiện Công văn số 493/TTg-KSTT ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ
186/KH-UBND 31-05-2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
188/KH-UBND 31-05-2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
187/KH-UBND 31-05-2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện Văn Quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
1091/UBND-CAH 31-05-2023 V/v Thực hiện cao điểm cài đặt, kích hoạt định danh điện tử
1035/UBND-NN 29-05-2023 V/v tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện
1041/UBND-VP 26-05-2023 V/v tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông
182/KH-UBND 25-05-2023 Kế hoạch truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Lạng Sơn ra nước ngoài theo cách làm mới năm 2023 trên địa bàn huyện Văn Quan
179/KH-UBND 22-05-2023 Kế hoạch Thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn huyện Văn Quan
951/UBND-NN 16-05-2023 V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại ở động vật
162/KH-UBND 09-05-2023 Kế hoạch Thực hiện Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều thuộc Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện Văn Quan
165/KH-UBND 09-05-2023 Kế hoạch Tổ chức hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện Văn Quan
161/KH-UBND 08-05-2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình "Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn huyện Văn Quan giai đoạn 2022 - 2030"
1830/QĐ-UBND 08-05-2023 Quyết định Ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ đối với các trường học trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện
160/KH-UBND 05-05-2023 Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2023
77/TB-HĐND 28-04-2023 Thông báo kết luật của HĐND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 4năm 2023
158/KH-UBND 24-04-2023 Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2023 trên địa bàn huyện Văn Quan