Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Submitted by Ban biên tập Huyện Văn Quan on 5 July 2018

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÁN BỘ CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN QUAN

 

STT

Tên xã,

thị trấn

Họ và tên

Chức vụ

ĐT di động

ĐT cơ quan

1

Thị trấn

Văn Quan

 

Chủ tịch HĐND

   

Tăng Văn Thoại

Phó Chủ tịch HĐND

0894335838

0205 3831141

Mã Văn Trung

Phó Chủ tịch UBND

 

0205 3831141

Hoàng Thị Linh

Phó Chủ tịch UBND

0349278469

0205 3831141

2

Tú Xuyên

 

Chủ tịch HĐND

   

Trương Văn Lý

Phó Chủ tịch HĐND

0396163257

0205 3830965

Long Văn Sơn

Chủ tịch UBND

0856.244.579

0205 3830965

Long Văn Thơ

Phó Chủ tịch UBND

 

0205 3830965

3

Lương Năng

Hoàng Thanh Hiếu

Chủ tịch HĐND

0396163269

0205 3 505 098

Hoàng Văn Đoàn

Phó Chủ tịch HĐND

0918 642 966

0205 3 505 098

Linh Mạnh Tuấn

Chủ tịch UBND

0397184794

0205 6 285 016

Lộc Văn Cơ

Phó Chủ tịch UBND

0875804266

0205 6 285 016

4

Tri Lễ

Hoàng Thị Oanh

Chủ tịch HĐND

0327334788

0205 3830851

Hoàng Văn Ba

Phó Chủ tịch HĐND

0384299703

0205 3830851

Hoàng Văn An

Chủ tịch UBND

0983 295 514

0205 3830851

Hà Quang Thành

Phó Chủ tịch UBND

0376706556

0205 3830851

5

Hữu Lễ

Bế Văn Diên

Chủ tịch HĐND

0377298886

0205 3830862

Lê Thị Luyến

Phó Chủ tịch HĐND

0916651398

0205 3830862

Nông Văn Chuẩn

Chủ tịch UBND

0945591688

0205 3830862

Nông Văn Quân

Phó Chủ tịch UBND

0357739227

0205 3830862

6

Hòa Bình

 

Chủ tịch HĐND

   

Hoàng Thị Thuận

Phó Chủ tịch HĐND

0353977628

0205 3732501

Hoàng Văn Tâm

Chủ tịch UBND

0982142501

0205 3732501

Phùng Văn Khánh

Phó Chủ tịch UBND

0332806345

0205 3732501

7

Liên Hội

Bế Văn Mùi

Chủ tịch HĐND

0987736532

0205 3731666

Lương Văn Sơn

Phó Chủ tịch HĐND

 

0205 3731666

Lương Thế Cường

Chủ tịch UBND

0355 883 820

 

Bế Văn Hiệu

Phó Chủ tịch UBND

0342366569

0205 3731600

8

Trấn Ninh

 

Chủ tịch HĐND

   

Nông Hoàng Anh

Phó Chủ tịch HĐND

0987456137

0205 3513837

Hoàng Thị Thùy

Chủ tịch UBND

0856444686

0205 3513837

Hoàng Minh Tâm

Phó Chủ tịch UBND

0845888978

0205 3513837

9

An Sơn

Phùng Văn Đông

Chủ tịch HĐND

0364266125

0205 3832133

Phùng Thị Hoa

Phó Chủ tịch HĐND

0395403628

0205 3832133

Nông Trần Cảnh

Chủ tịch UBND

0976476420

0205 3832156

Nông Văn Chung

Phó Chủ tịch UBND

0364189428

0205 3832156

10

Tân Đoàn

Liễu Văn Chắc

Chủ tịch HĐND

0839126788

0205 3732158

Liễu Thị Đầm

Phó Chủ tịch HĐND

0365515839

0205 3732158

Liễu Văn Chắc

Chủ tịch UBND

0364189428

 

Nông Văn Đăng

Phó Chủ tịch UBND

0948922657

0205 3732158

11

Tràng Phái

Triệu Văn Hựu

Chủ tịch HĐND

0898662688

0205 3732279

Triệu Văn Long

Phó Chủ tịch HĐND

0941662702

0205 3732279

Hoàng Văn Cao

Chủ tịch UBND

0988210482

0205 3732164

Lành Văn Đài

Phó Chủ tịch UBND

0895693887

0205 3732164

12

Yên Phúc

Nguyễn Thị Trường

Chủ tịch HĐND

0397963136

0205 3832541

Hoàng Văn Cương

Phó Chủ tịch HĐND

 

0205 3832541

Triệu Văn Phương

Chủ tịch UBND

0385408708

0205 3832541

Hoàng Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND

 

0205 3832541

13

Bình Phúc

Sầm Thị Hợi

Chủ tịch HĐND

0916397388

 

Đỗ Văn Dưng

Phó Chủ tịch HĐND

0972657352

0205 3832538

Mạc Văn Khởi

Chủ tịch UBND

0972670006

 

Hoàng Thị Thỏa

Phó Chủ tịch UBND

0984662637

0205 3832538

14

Điềm He

Lô Xuân Viễn

Chủ tịch HĐND

0986668865

0205 3832112

Hoàng Văn Túc

Phó Chủ tịch HĐND

0355530742

0205 3832112

Hoàng Thị Hiếu

Chủ tịch UBND

0987668628

0205 3832112

Lý Văn Quốc

Phó Chủ tịch UBND

0382707479

0205 3832112

15

Khánh Khê

Hoàng Văn Hái

Chủ tịch HĐND

0976086350

0205 3832165

Lương Văn Thưởng

Phó Chủ tịch HĐND

 

0205 3832165

Hoàng Văn Mẫn

Chủ tịch UBND

00388048381

0205 3832165

Đặng Việt Anh

Phó Chủ tịch UBND

 

0205 3832165

16

Tràng Các

Trương Văn Thàm

Chủ tịch HĐND

0961529487

0205 3730200

Chu Tiến Hoàng

Phó Chủ tịch HĐND

0392677851

0205 3730200

Hoàng Văn Nguy

Chủ tịch UBND

0987655836

0205 3730200

Hoàng Thị Thắm

Phó Chủ tịch UBND

0332874207

0205 3730200

17

Đồng Giáp

Lăng Văn Toàn

Chủ tịch HĐND

0963561388

0205 3503 005

Hà Văn Hải

Phó Chủ tịch HĐND

0979819124

0205 3503 005

Hoàng Văn Tiến

Chủ tịch UBND

0969542367

0205 3503 005

Hoàng Thị Doãn

Phó Chủ tịch UBND

0347313027

0205 3503 005