Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Submitted by Ban biên tập Huyện Văn Quan on 5 July 2018

T

STT Tên xã Họ và tên Chức vụ ĐT di động ĐT cơ quan
1 Thị trấn
Văn Quan
Hoàng Văn Luân Chủ tịch HĐND 836992239  
Tăng Văn Thoại Phó Chủ tịch HĐND 894335838 0205 3831141
Mã Văn Trung Phó Chủ tịch UBND 916218566  
Hoàng Thị Linh  Chủ tịch UBND 349278469 0205 3831141
2 Tú Xuyên Triệu Thị Dương Phó Chủ tịch UBND 368235775  
Vi Thị Bích Thu Phó Chủ tịch HĐND 379851094  
Hoàng Thị Thoàn  Chủ tịch UBND 396.829.558  
Long Văn Thơ Phó Chủ tịch UBND 363806574  
3 Lương Năng Hoàng Văn Hình Chủ tịch HĐND 365828226  
Kim Văn Khỏe Phó Chủ tịch HĐND 975681123  
Loộc Văn Cơ Chủ tịch UBND 815804266  
Hoàng Văn Đoàn Phó Chủ tịch UBND 918642966  
4 Tri Lễ Hoàng Văn An Chủ tịch HĐND 0983 295 514 0205 3830851
Lâm Việt Cường Phó Chủ tịch HĐND 0847999266 0205 3830851
Trường Thị Hà Chủ tịch UBND 0357291820 0205 3830851
Hà Quang Thành Phó Chủ tịch UBND 0376706556 0205 3830851
5 Hữu Lễ Bế Văn Diên Chủ tịch UBND 832898886 0205 3521234
Lê Thị Luyến  Chủ tịch HĐND 399679603 2053502666
Phương Phi Điệp Phó Chủ tịch UBND 358564356 2052502666
Phùng Văn Hoan Phó Chủ tịch HĐND 978028591 2053502666
6 Hòa Bình Hoàng Văn Hoàn PBT ĐU, Chủ tịch HĐND 0356688805 0205 3732501
Hoàng Thị Thuận Phó Chủ tịch HĐND 0353977628 0205 3732501
Hoàng Văn Tâm BTĐU, Chủ tịch UBND 0982142501 0205 3732501
Hoàng Văn Hảo Phó Chủ tịch UBND 0975275998 0205 3732501
  Liên Hội Lương Văn Tuân Phó Chủ tịch HĐND 979942966 0205 3731666
Lương Thế Cường BTĐU, CT HĐND 962009486  
Triệu Lê Phương PBT, CT UBND xã  388405039  
Lương Văn Sơn Phó BT ĐU 836990115  
Ngô Văn Đà Phó BT ĐU 365690968  
Hứa Văn Đội Phó Chrủ tịch UBND 979571593  
Bế Văn Hiệu Phó Chủ tịch UBND 342366569 0205 3731600
8 Trấn Ninh Hoàng Văn Hùng Chủ tịch HĐND 0383842879  
Nông Văn Tuyến Phó Chủ tịch HĐND 084836559  
Hoàng Văn Vịnh Chủ tịch UBND 0914440603 0205 3513837
Hoàng Minh Tâm Phó Chủ tịch UBND 0845888978 0205 3513837
9 An Sơn Phùng Văn Đông Chủ tịch HĐND 364266125 2053503123
Phùng Thị Hoa Phó Chủ tịch HĐND 395403628 2053503123
Nông Trần Cảnh Chủ tịch UBND 857350536 2053503123
Nông Văn Chung Phó Chủ tịch UBND 364189428 2053503123
10 Tân Đoàn Liễu Văn Dương Chủ tịch HĐND 888288639  
Nông Đình Tài Phó Chủ tịch HĐND 383109511  
Liễu Văn Chắc Chủ tịch UBND 839126788  
Hoàng Thị Kiều Phó Chủ tịch UBND 385464463  
11 Tràng Phái Hoàng Văn Cao Chủ tịch HĐND 865581886 0205 3732164
Triệu Văn Long Phó Chủ tịch HĐND 941662702 0205 3732164
Triệu Văn Hựu Chủ tịch UBND 828662688 0205 3732164
Lành Văn Đài Phó Chủ tịch UBND 825693887 0205 3732164
12 Yên Phúc Nguyễn Thị Trường Chủ tịch HĐND 397963136 0205 3832541
Hoàng Văn Cương Phó Chủ tịch HĐND 388942504 0205 3832541
Triệu Văn Phương Chủ tịch UBND 385408708 0205 3832541
Hoàng Văn Cường Phó Chủ tịch UBND 984337638 0205 3832541
13 Bình Phúc Lương Thị Hợi Phó BTĐU,Chủ tịch HĐND 843563988  
Đỗ Văn Dưng Phó Chủ tịch HĐND 972657352  
Linh Văn Chuyên Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND 0349230965  
Hoàng Thị Thỏa Phó Chủ tịch UBND 824479989  
14 Điềm He Lô Xuân Viễn Chủ tịch HĐND 986668865 0205 3832112
Hoàng Văn Túc Phó Chủ tịch HĐND 355530742 0205 3832112
Hoàng Thị Hiếu Chủ tịch UBND 987668628 0205 3832112
Lý Văn Quốc Phó Chủ tịch UBND 382707479 0205 3832112
15 Khánh Khê Hoàng Văn Hái Chủ tịch HĐND 976086350 0205 3832165
Lương Văn Thưởng Phó Chủ tịch HĐND 978976479 0205 3832165
Hoàng Văn Mẫn Chủ tịch UBND 388048381 0205 3832165
Nông Văn Đức  Phó Chủ tịch UBND 986222946 0205 3832165
16 Tràng Các Hoàng Thị Thắm Chủ tịch HĐND 332874207 0205 3730200
Chu Tiến Hoàng Chủ tịch UBND 392677851 0205 3730200
Hoàng Thị Hoài Phó Chủ tịch HĐND 396836125 0205 3730200
Trương Văn Nhàn Phó Chủ tịch UBND 978591834 0205 3730200
17 Đồng Giáp Vi Văn Điền Chủ tịch HĐND 915080636 0205 3503 616
Lăng Văn Toàn Phó Chủ tịch HĐND 963561388 0205 3503 616
Vi Văn Đức Chủ tịch UBND 916659828 0205 3503 616
Hoàng Văn An Phó Chủ tịch UBND 986915402 0205 3503 616