Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn Quan triển khai, hướng dẫn thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn

Ngày 25/11/2021 huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025.

Ảnh 1_0.png

Toàn cảnh Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất

và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tại Hội trường UBND huyện Văn Quan  

Tại Hội nghị các đại biểu được triển khai và hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  giai  đoạn  2020-2025. Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp, Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã, nông dân, chủ trang trại; người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác; cá nhân, hộ gia đình, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Chính sách hỗ trợ theo quy định; Hướng dẫn liên ngành số 1678/(HDLN-SKHĐT-STC-SCT-SNN&PTNT- SKHCN-CN NHNN ngày 29/9/2021) của liên Sở Kế hoạch và Đầu tư - Sở Tài chính - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Khoa học và Công nghệ - Sở Công thương - Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn. Các Dự án đưa vào áp dụng phải phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; Nhà đầu tư chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng và cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường...

Ảnh 2.png

Các đại biểu dự Hội nghị tại tại Hội trường UBND huyện Văn Quan

Ảnh 3_0.png

Các đại biểu dự Hội nghị tại tại Hội trường UBND huyện Văn Quan

Ảnh 4.png

Đồng chí Lý Thị Dương, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Quan

hướng dẫn thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tại Hội trường UBND huyện Văn Quan

Thông qua Hội nghị này tạo được cơ chế thu hút nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy đổi mới phương thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng, tạo việc làm, cải thiện đời sống Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững tại địa phương.

                                                                                        Ngọc Khoa – Xuân Tùng

                                                                                     Trung tâm VH,TT&TT