Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn Quan: hơn 100 học viên được tập huấn về pháp lý - chế độ chính sách cho người khuyết tật.

Ngày 29/6/2022, tại Hội trường UBND huyện Văn Quan, Hội Bảo trợ khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Văn Quan tổ chức Chương trình tập huấn về pháp lý- chế độ chính sách cho người khuyết tật.

kt1...jpgHội Bảo trợ khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Văn Quan tổ chức chương trình tập huấn về pháp lý - chế độ chính sách cho người khuyết tật tại Hội trường UBND huyện Văn Quan.

Tại Chương trình, hơn 100 học viên là người khuyết tật, công chức văn hóa xã hội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được nghe nội dung cơ bản của Luật Người khuyết tật, Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành; tóm tắt quá trình hình thành và phát triển Hội Bảo trợ khuyết tật và Trẻ mô côi Việt Nam, Hội Bảo trợ khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo số 451/BC-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo tổng kết thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo số 423/BC-STP ngày 23/12/2021 của Sở Tư pháp về kết quả thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật năm 2021; Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

kt2_1.jpgHội Bảo trợ khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Văn Quan tổ chức chương trình tập huấn về pháp lý - chế độ chính sách cho người khuyết tật tại Hội trường UBND huyện Văn Quan.

kt3_2.jpgHội Bảo trợ khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Văn Quan tổ chức chương trình tập huấn về pháp lý - chế độ chính sách cho người khuyết tật tại Hội trường UBND huyện Văn Quan.

Thông qua đó, giúp người khuyết tật hiểu rõ hơn quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về người khuyết tật, góp phần bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người khuyết tật./.

HOÀNG HIỀN-HOÀNG HẢI