Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn Quan có 385 đại biểu dự Hội nghị Văn hóa trực tuyến toàn quốc

 

Ngày  24/11/2021 tại điểm cầu Hội trường UBND huyện và điểm cầu các xã, thị trấn có 385 đại biểu dự Hội nghị Văn hóa trực tuyến toàn quốc là Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan ngành dọc Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; Bí thư, Phó Bí thư chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Trưởng, phó các ban ngành; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo; lãnh đạo, công chức, viên chức Phòng Văn hóa và Thông tin,  Trung tâm VH,TT&TT; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường THPT; đại diện Thường trực Đảng ủy, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn, cán bộ phụ trách  văn  hóa xã hội, các đồng chí lãnh đạo trường học của 17 xã, thị trấn trên địa bàn.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

anh 1_51.png

Toàn cảnh Hội nghị Văn hóa trực tuyến toàn quốc tại

Hội trường UBND huyện Văn Quan

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần này nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban Tổ chức đã chọn ra 320 hình ảnh, hơn 123 tài liệu, hiện vật quý với các nội dung: Một số hình ảnh về văn hóa Việt Nam trước năm 1930; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam trước năm 1930; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn hóa; Văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; Văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước.

Như vậy là 75 năm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946), Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 có một ý nghĩa rất quan trọng, nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Hội nghị là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

anh 2_72.png

Các đại biểu dự Hội nghị tại Hội trường UBND huyện Văn Quan

anh 3_68.png

Các đại biểu dự Hội nghị tại Hội trường UBND huyện Văn Quan

Hội nghị có hơn 150 tham luận, được kết nối trực tuyến tại các điểm cầu ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước. Các tham luận gửi tới hội nghị nhằm khẳng định rõ hơn vai trò “Soi đường cho quốc dân đi” của văn hóa; đồng thời, các tham luận cũng “hiến kế” định hướng phát triển văn hóa và con người trong giai đoạn mới, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và  ý thức của con người Việt Nam thời đại mới. Đồng thời, xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

anh 4_48.png

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị văn hóa toàn quốc

Hội nghị là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động, liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

                                                                        Ngọc Khoa – Đức Tôn

                                                                                                                           Trung tâm VH,TT&TT