Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

STT Tên thủ tục Ngày ban hành Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 21-06-2018 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
2 Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 07-05-2021 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
3 Về việc phê duyệt thay thế một số quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn 22-06-2021 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
4 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi, tuyển sinh; lĩnh vực đào tạo với nước ngoài thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 10-11-2021 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
5 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực giáo dục dân tộc thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 28-12-2021 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
6 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế,lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 06-04-2022 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
7 Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 04-05-2022 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
8 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 05-05-2022 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
9 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung;thủtục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đào tạo với nước ngoài thuộc phạm vi,chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 30-03-2023 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
10 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn 04-05-2023 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
11 Quyết định phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn 16-05-2023 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
12 Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 10-08-2023 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
13 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 24-08-2023 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
14 Quyết định Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơ 19-09-2023 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
15 Thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương 22-04-2016 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
16 Thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng 30-05-2016 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
17 Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch, nhà ở, hoạt động xây dựng 25-02-2017 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
18 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 17-01-2018 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
19 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn 29-05-2018 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
20 Thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh doanh khí; Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 21-08-2018 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
21 Quyết định phê duyệt thay thế một số quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn 04-06-2021 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
22 Quyết định công bố danh mục TTHT mới ban hành, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng, KKDBDS,.... 04-06-2021 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
23 Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 18-09-2021 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
24 Quyết định ban hành quy định, tiêu chi, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh 18-02-2022 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
25 Quyết định CB Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc thẩm quy 10-04-2023 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa