Nhảy đến nội dung

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

STT Tên thủ tục Ngày ban hành Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 21-06-2018 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
2 Thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương 22-04-2016 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
3 Thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng 30-05-2016 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
4 Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch, nhà ở, hoạt động xây dựng 25-02-2017 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
5 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 17-01-2018 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
6 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn 29-05-2018 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
7 Thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh doanh khí; Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 21-08-2018 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
8 Thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội 12-08-2016 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
9 Thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Bảo trợ xã hội 12-08-2016 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
10 Thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội 12-08-2016 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
11 Thủ tục hành chuẩn hóa chính lĩnh vực Người có công 09-06-2019 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
12 Thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 06-06-2016 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
13 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn 23-04-2018 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
14 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn 27-08-2018 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
15 Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn 25-01-2019 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
16 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn 29-11-2017 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
17 Thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý công sản 05-01-2018 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
18 Thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn 19-04-2019 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
19 Thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn 03-05-2019 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
20 Thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế trong lĩnh vực thủy lợi 08-05-2019 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
21 Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn 24-03-2021 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
22 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản, lĩnh vực Tài chính ngân sách 28-09-2018 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
23 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn 23-04-2019 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
24 Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn 31-05-2019 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
25 Công bố thủ tục hành chính được hóa lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 30-08-2016 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa