Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN VĂN QUAN THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW

Trong những năm qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội  (NHCSXH) huyện Văn Quan đã thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị 40-CT/TW), Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Văn Quan đã đạt những thành tích xuất sắc trong thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước, góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện Văn Quan.

12_0.png

Mô hình khách hàng vay vốn NHCSXH sử dụng có hiệu quả nguổn vốn tín dụng  ưu đãi

           Đến nay, tổng nguồn vốn ngân sách địa phương đạt hơn 4,3 tỷ đồng tăng 4 tỷ đồng so với năm 2015, nhờ có nguồn vốn ưu đãi kịp thời giúp cho 95 lượt hộ nghèo được vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế đồi rừng, nuôi trồng thuỷ hải sản, chăn nuôi, tạo việc làm mới, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng covid -19. Trong qúa trình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Văn Quan đã tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị trong huy động mọi nguồn lực, tập trung các nguồn vốn để giúp dân giảm nghèo, cải thiện cuộc sống, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới.

          Trong thời gian tới NHCSXH huyện Văn Quan tiếp tục thực hiện tốt việc huy động, quản lý và có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện Văn Quan.

                                                                                     Triệu Vân

                                                                                      NHCSXH huyện Văn Quan