Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Văn Quan triển khai Luật tố cáo năm 2018

Phòng, chống tham nhũng

Ngày 31/10/2019 huyện Văn Quan phối hợp với Thanh Tra Tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Dự Hội nghị có đồng chí Đổng Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng 160 đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc UBND huyện, thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện, báo cáo viên pháp luật cấp huyện, đại diện lãnh đạo UBMTTQVN huyện và các tổ chức thành viên, đại diện một số cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, công chức Văn phòng - Thống kê, công chức Tư pháp - Hộ tịch, Chủ tịch Hội Nông dân của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

anh 1_28.png

Toàn cảnh Hội nghị triển khai thi hành Luật tố cáo năm 2018 tại Hội trường UBND huyện Văn Quan.

anh 2_27.png

Đồng chí Đoàn Thị Loan, Tỉnh Ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

triển khai Luật tố cáo năm 2018 tại Hội trường.

Tại Hội nghị các đại biểu được báo cáo viên pháp luật đồng chí Đoàn Thị Loan, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn trực tiếp triển khai, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 bao gồm 9 chương và 67 điều Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 cụ thể như: thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp Luật trong việc thực hiện hiệm vụ, công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước, trong Tòa án nhân dân và trong Viện kiểm soát nhân dân, xử lý tố cáo có dấu hiệu của tội phạm áp dụng biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm, các trình tự thủ tục giải quyết tố cáo…Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

anh 3_23.png

Các đại biểu dự Hội nghị riển khai Luật tại Hội trường.

anh 4_18.png

Các đại biểu dự Hội nghị riển khai Luật tại Hội trường.

Thông qua hội nghị này khi về cơ quan, đơn vị và cơ sở các đại biểu chủ động tuyên truyền phổ biến sâu rộng các nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành tới cán bộ công chức, viên chức, các tuyên truyền viên pháp luật và người dân trên địa bàn thực hiện các quy định của Luật vào thực tế cuộc sống, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật trên địa bàn toàn huyện./.                                                       

                                                                                                     Ngọc Khoa - Đức Tôn

                                                                                                     Trung Tâm VHTT&TT