Skip to main content

Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
Submitted by Ban biên tập huyện Văn Quan on 5 July 2018

THÔNG TIN LIÊN HỆ THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

di động

Điện thoại

cơ quan

1

Linh Văn Hùng

Chủ tịch HĐND huyện

0982982067

0205 3830021

2

 

 

 

0205 3830563

3

Hoàng Văn Quân

Phó Chủ tịch

HĐND huyện

0982 276 888

0205 3830015

4

Đỗ Thị Cúc

Trưởng ban Pháp chế

0986637494

0205 3831684

5

Hoàng Xuân Cơ

Trưởng ban

Kinh tế - Xã hội

0982830023

0205 3831558

6

 

 

 

 

7