Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Huyện Văn Quan tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Ngày 21/9/2023, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Quan tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho 50 học viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức phụ trách Chương tình OCOP UBND các xã; Bí thư chi bộ, trưởng thôn và các chủ thể có sản phẩm trên địa bàn huyện.

th 1_1.pngHuyện Văn Quan tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

th 2_0.pngHuyện Văn Quan tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

th 3_0.pngHuyện Văn Quan tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung thực hiện Chương trình OCOP; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản có liên quan của Trung ương và của tỉnh; vai trò, tầm quan trọng của các chủ thể trong quá trình thực hiện chương trình OCOP. Tuyên truyền phát triển các mô hình, các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế, có khả năng cạnh tranh trên thị trường theo chuỗi giá trị, từng bước thay đổi tư duy, nhận thức của người dân về sản xuất hàng hóa.

Thông qua lớp tập huân, nhằm tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh trong huyện hưởng ứng, đăng ký tham gia thực hiện chương trình OCOP giai đoạn 2023-2025; quảng bá, giới thiệu những sản phẩm, thương hiệu của huyện, thúc đẩy phát triển nhóm sản phẩm cấp huyện, cấp xã do các thành phần kinh tế thực hiện, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế khu vực nông thôn, góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

HOÀNG HIỀN – XUÂN TÙNG