Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở.

Ngày 18/5/2022, Bộ thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở bằng hình thức trực tuyến đến các điểm cầu 63  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ảnh 1_12.pngHội nghị trực tuyến cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở tại phòng họp trực tuyến trụ sở UBND huyện Văn Quan

Tại điểm cầu huyện Văn Quan, các đại biểu được nghe triển khai 05 chuyên đề về: Nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 -2025; Nội dung cơ bản của Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin -viễn thông; Hướng  dẫn  một  số nội  dung  xây  dựng  hệ thống  thông  tin nguồn Trung ương, hệ thống  thông  tin  nguồn  cấp  tỉnh  và  kết  nối  các  hệ thống thông tin; Hướng  dẫn an toàn thông tin đối  với  hệ thống đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin -viễn thông; Hướng dẫn việc sử dụng Phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở.

Ảnh 2_10.pngHội nghị trực tuyến cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở tại phòng họp trực tuyến trụ sở UBND huyện Văn Quan

Thông qua Hội nghị này nhằm giúp các đại biểu nắm được các nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông vào hệ thống đài truyền thanh các cấp./.

Hoàng Hiền - Xuân Tùng