Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị phổ biến sáng kiến và hướng dẫn triển khai, thúc đẩy hoạt động sáng kiến năm 2023 tại huyện Văn Quan

Ngày 15/5/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan tổ chức Hội nghị phổ biến sáng kiến và hướng dẫn triển khai, thúc đẩy hoạt động sáng kiến năm 2023.

anh 1_205.pngToàn cảnh Hội nghị phổ biến sáng kiến và hướng dẫn triển khai, thúc đẩy hoạt động sáng kiến năm 2023 tại Hội trường UBND huyện Văn Quan.

anh 2_216.pngĐồng chí Nguyễn Minh Huấn, Phó Trưởng Phòng quản lý công nghệ và đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn một số nội dung về hoạt động sáng kiến.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Huấn, Phó Trưởng Phòng quản lý công nghệ và đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã triển khai Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến; Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến; Nghị quyết số 14 /2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến; Hướng dẫn số 291/HD-SKHCN ngày 17/4/2020 của Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn về hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời cung cấp một số thông tin về chất lượng sáng kiến cấp tỉnh từ năm 2016 đến năm 2021, phân tích một số ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân những hạn chế của các sáng kiến trong những năm qua, chia sẻ, trao đổi về kỹ năng, phương pháp nghiên cứu khoa học và hướng dẫn thực hiện sáng kiến gắn với thực tiễn tại cơ sở.

anh 3_221.pngCác đại biểu dự Hội nghị.

Thông qua Hội nghị phổ biến sáng kiến nhằm nâng cao các hoạt động phát triển phong trào viết, áp dụng sáng kiến và nâng cao chất lượng, khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo, của cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục, góp phần thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn toàn huyện./.

Ngọc Khoa - Xuân Tùng