Skip to main content

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Khoa học – Công nghệ

Văn Quan tập huấn các chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn

Ngày 01/6/2022, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Quan tổ chức tập huấn Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025; Ngh

Subscribe to Khoa học – Công nghệ