Skip to main content

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Khoa học – Công nghệ

HỘI NÔNG DÂN TỈNH LẠNG SƠN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI TẠI VĂN QUAN

Ngày 30/6/2022, Hội Nông dân huyện Văn Quan phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2022 cho 100 đại biểu là các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân của 17 xã, thị trấn và các đồng chí Chi hội trưởng

Khoa học – Công nghệ

Văn Quan tập huấn các chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn

Ngày 01/6/2022, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Quan tổ chức tập huấn Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025; Ngh

Subscribe to Khoa học – Công nghệ