Skip to main content

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Văn hóa - Xã hội

BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN GIÁM SÁT TẠI XÃ TRI LỄ

Ngày 22/5/2023 Ban Pháp chế HĐND huyện Văn Quan tổ chức giám sát tại xã Tri Lễ về việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, chế độ nghĩa vụ quân sự, xây dựng lực lượng dân quân và quốc phòng toàn dân năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023.

Subscribe to Văn hóa - Xã hội