Skip to main content

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Văn hóa - Xã hội

Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2022

Trong 02 ngày 16,17/6/2022, UBND huyện Văn Quan đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2022 cho 98 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đ

Subscribe to Văn hóa - Xã hội