Skip to main content
Submitted by Ban biên tập huyện Văn Quan on 4 September 2018

DANH SÁCH

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

(Cá nhân và cơ quan)

Địa chỉ e-mail

 (Hộp thư công vụ)

1

Lương Mai Tú

Chủ tịch UBND huyện Văn Quan

 

0205 3830010

lmtu@langson.gov.vn

2

Lộc Văn Cơ

Chủ tịch UBND

 xã Lương Năng

 

0205 6 285 016

lvco-04@langson.gov.vn

 

 

 

 

 

3

Hoàng Thị Linh

Chủ tịch UBND

thị trấn Văn Quan

 

0205 3831141

linhht-05@langson.gov.vn

 

 

 

 

 

4

Bế Văn Diên

Chủ tịch UBND

xã Tri Lễ

 

0205 3830851

bvdien-06@langson.gov.vn

5

Hoàng Văn Mẫn

Chủ tịch UBND

xã Khánh Khê

 

0205 3832165

hvman@langson.gov.vn

6

Trương Văn Thàm

Chủ tịch UBND

xã Tràng Các

 

0205 3730200

tvtham@langson.gov.vn

 

 

 

 

 

7

Hoàng Văn Vinh

Chủ tịch UBND

xã Trấn Ninh

 

0205 3513837

hvvinh@langson.gov.vn

8

Nông Trần Cảnh

Chủ tịch UBND

 xã An Sơn

 

0205 3503 123

ntcanh@langson.gov.vn

9

Hoàng Thị Thoàn

Chủ tịch UBND

xã Tú Xuyên

 

0205 3830965

thoanht@langson.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Liễu Văn Chắc

Chủ tịch UBND

xã Tân Đoàn

 

0205 3732158

chaclv-04@langson.gov.vn

11

Bế Văn Diên

Chủ tịch UBND

 xã Hữu Lễ

 

0205 3830862

bvdien@langson.gov.vn

12

Linh Văn Chuyên

Chủ tịch UBND

xã Bình Phúc

 

0205 3830009

lvchuyen-04@langson.gov.vn

13

Triệu Văn Phương

Chủ tịch UBND

xã Yên Phúc

 

0205 3832541

tvphuong@langson.gov.vn

14

Vi Văn Đức

Chủ tịch UBND

xã Đồng Giáp

 

0205 3503 005

vvduc-03@langson.gov.vn

15

Triệu Văn Hựu

Chủ tịch UBND

xã Tràng Phái

0828 662 688

0205 3732164

tvhuu-03@langson.gov.vn

 

 

 

 

 

16

Lương Thế Cường

Chủ tịch UBND

xã Liên Hội

0962 009 486

0205 3731700

ltcuong@langson.gov.vn

 

 

 

 

 

17

Hoàng Văn Tâm

Chủ tịch UBND

xã Hòa Bình

0982 142 501

0205 3732501

hvtam-05@langson.gov.vn

18

Hoàng Thị Hiếu

Chủ tịch UBND

xã Điềm He

0987 668 628

0205 3832112

hthieu-07@langson.gov.vn