Skip to main content

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Submitted by Ban biên tập huyện Văn Quan on 5 July 2018

THÔNG TIN LIÊN HỆ THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

di động

Điện thoại

cơ quan

 

Hòm thư điện tử

1

Nguyễn Quang Tuấn

Chủ tịch HĐND huyện

0934279888

02053 830020

tuannq@langson.gov.vn

 

2

Hoàng Văn Quân

Phó Chủ tịch

HĐND huyện

0982 276 888

0205 3830015

hvquan@langson.gov.vn

3

Đỗ Thị Cúc

Trưởng ban Pháp chế

0986637494

0205 3831684

dtcuc@langson.gov.vn

4

Lành Thị Huệ

Trưởng ban

Kinh tế - Xã hội

0836990123

0205 3831558

lthue-04@langson.gov.vn