Skip to main content

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
108/KH-UBND 04-04-2022 Kế hoạch Triển khaiTháng hành động về An toàn,vệ sinh lao độngnăm 2022trên địa bàn huyện Văn Quan
28/BCĐ 04-04-2022 V/v triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”năm2022
107/KH-UBND 04-04-2022 Kế hoạch Thực hiệnChương trình Truyền thông về bình đẳng giới trên địa bàn huyện Văn Quanđến năm 2030
26/KH-BCĐ 31-03-2022 Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”năm 2022
104/KH-UBND 30-03-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 63-NQ/TU, ngày 29/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn
104/KH-UBND 30-03-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 63-NQ/TU, ngày 29/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tiếp tục đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo trênđịabàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030
453/UBND-TNMT 29-03-2022 Công văn về việc rà soát danh mụcdựán đầu tư, nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch sửdụng đất đến năm 2030 huyện Văn Quan
429/UBND-YT 25-03-2022 Công văn về việc khẩn trương rà soát, vận động, tổ chức tiêm vét vắc xin phòng COVID-19 cho người trên 18 tuổi
101/KH-UBND 25-03-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kết luận số21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021
98/KH-UBND 25-03-2022 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022 trên địa bàn huyện Văn Quan
442/UBND-KTHT 25-03-2022 V/v triển khai tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022
443/UBND-TNMT 25-03-2022 Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịchGiờ Trái đấtnăm 2022
100/KH-UBND 25-03-2022 Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện Văn Quan giai đoạn 2021-2025
99/KH-UBND 25-03-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án chăm sóc vì sự pháttriển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
97/KH-UBND 24-03-2022 Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyệnVăn Quan năm 2022
96/KH-UBND 23-03-2022 Kế hoạch Hoạt động phòng, chống HIV/AIDS huyện Văn Quan năm 2022
91/KH-UBND 23-03-2022 Kế hoạch Triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
962/QĐ-UBND 23-03-2022 Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạovàTổ thường trựctriển khaiáp dụng hóa đơn điện tử trênđịa bàn huyện Văn Quan
89/KH-UBND 23-03-2022 Kế hoạch Tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng viết tin, biên tập tin, bài; vận hành, quản trị, cập nhật nội dung trên Trang thông tin điện tử, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở năm 2022
417/UBND-VHTT 23-03-2022 V/v tăng cường công tác quản lý và sửdụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủtrong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Văn Quan.
90/KH-UBND 23-03-2022 Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách và Văn hóađọc Việt Nam năm 2022trên địa bàn huyện Văn Quan
411/UBND-VHTT 23-03-2022 Công văn về việc tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân quan tâm đến di sản văn hóa,thúc đẩy sự nghiệp xã hội hóa huy động mọi nguồn lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa” tại huyện Văn Quan
92/KH-UBND 23-03-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bànhuyện Văn Quan giai đoạn 2021-2026
93/KH-UBND 23-03-2022 Kế hoạch Tổ chứctriển khai thực hiện Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2021 -2025
88/KH-UBND 21-03-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 củaThủtướng Chính phủ phê duyệt Đềán “Phát triển ứng dụng dữ liệu vềdân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc giagiai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”
85/KH-UBND 15-03-2022 Kế hoạch Tiêm phòng bệnh Lở mồm long móng, Viêm da nổi cục trên địa bàn huyện Văn Quannăm 2022
84/KH-UBND 15-03-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằngdự án: Nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn tỉnh Lạng Sơn
83/KH-UBND 14-03-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triểnkinh tế -xã hộitrên địa bàn huyện Văn Quan
347/UBND-TTDVNN 11-03-2022 Công văn về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường,năm 2022 trên địa bàn huyện
22/KH-BCĐ 10-03-2022 Kế hoạch Triển khai công tác hậu kiểmvề an toàn thực phẩm năm 2022
81/KH-UBND 10-03-2022 Kế hoạch Thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạccủa các dân tộcthiểu số gắn với phát triển du lịchgiai đoạn 2022 -2030” trên địa bàn huyệnVăn Quan
80/KH-UBND 10-03-2022 Kế hoạch Triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Văn Quannăm 2022
207/BC-UBND 10-03-2022 Báo cáo Tình hình phòng,chống dịch bệnh do COVID-19 và phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyệnVăn Quan(Tính từ14h00, ngày 10/3/2022 đến14h00,ngày11/3/2022)
79/KH-UBND 09-03-2022 Kế hoạch Triển khai công tác quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
516/UBND-VP 08-03-2022 V/v hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công liên thông từ hệ thống Một cửa điện tử sang hệ thống Quản lý văn bản điều hành
78/KH-UBND 08-03-2022 Kế hoạch Thực hiệnChương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022-2030 và năm 2022 trên địa bàn huyện Văn Quan
18/PA-UBND 07-03-2022 Phương án Vận động ủng hộ, đóng góp Quỹ“Đền ơn đápnghĩa”và Quỹ “Bảo trợ trẻ em”năm 2022trên địa bànhuyệnVăn Quan
75/KH-UBND 04-03-2022 Kế hoạch Thực hiện công tác giảm nghèobền vững giai đoạn 2022-2025,định hướng đến năm 2030trênđịa bàn huyện Văn Quan
77/KH-UBND 04-03-2022 Kế hoạch Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên huyện Văn Quan năm 2022
76/KH-UBND 04-03-2022 Kế hoạch Thực hiện công tác chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi 90 tuổi trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
71/KH-UBND 03-03-2022 Kế hoạch Hoạt động thông tin đốingoại trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
70/KH-UBND 03-03-2022 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022
666/QĐ-UBND 03-03-2022 Quyết định Về việc thành lập Tổ giúp việc, Thư ký Tổ giúp việc xây dựng, phát triển Công viên địa chất toàn cầu tỉnhLạng Sơn thuộc phạm vi huyện Văn Quan
69/KH-UBND 02-03-2022 Kế hoạch Trồng cây chủ lực Hồi, Sở trên địa bàn huyệnVăn Quannăm 202
142/KH-UBND 28-02-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật năm2022
64/KH-UBND 28-02-2022 Kế hoạch Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 trên địa bàn huyện Văn Quan
68/KH-UBND 28-02-2022 Kế hoạch Triển khai công tác thông tin tuyên truyền,quảng bá hình ảnh du lịch, sản phẩm đặc trưng trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
65/KH-UBND 28-02-2022 Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2022
276/UBND-VP 28-02-2022 Công văn về việc vận động xã hội hóa cho công tác phòng, chống dịch COVID-19
67/KH-UBND 28-02-2022 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện Văn Quan năm 2022
66/KH-UBND 28-02-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện “Đề ánBảođảm tái hòa nhập cộng đồngđối vớingười chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 -2025” trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn năm 2022
63/KH-UBND 28-02-2022 Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
62/KH-UBND 25-02-2022 Kế hoạch Tổng kết và khen thưởng Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
566/QĐ-UBND 24-02-2022 Quyết định Thành lập Tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật
61/KH-UBND 23-02-2022 Kế hoạch Thả cá con giống trong dịp đầu năm 2022
60/KH-UBND 22-02-2022 Kế hoạch Tổ chức Lễ đón Bằng công nhận xã Điềm He,huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021
236/UBND-NN 22-02-2022 Công văn về việc tăng cường công tácphòng,chống đói, rét cho vật nuôi
14/PA-UBND 22-02-2022 Phương án Vận động ủng hộ, đóng góp Quỹ Ra quân đầu xuân năm 2022trên địa bàn huyệnVăn Quan
15/KH-UBND-CĐTKV 22-02-2022 Kế hoạch Thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND huyệnVăn QuanvớiTrường Cao đẳng Than -Khoáng sản Việt Namvềcông tác đào tạo nghề và giải quyết việc làmnăm 2022
58/KH-UBND 22-02-2022 Kế hoạch Thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn huyện Văn Quannăm 2022
229/UBND-TTDVNN 21-02-2022 Công văn về việc hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất thực phẩm có nguồn gốc thực vật thực hiện việc đăng ký xuất khẩu vàothị trườngTrung Quốc
51/KH-UBND 21-02-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kết luận số92-KL/TW ngày 05/11/2020 của BộChính trịvềtiếp tục thực hiện Nghịquyết Hội nghịTrung ương 5khóa Xmột sốvấn đềvềchính sách xã hội giai đoạn 2012-2020
02/KH-BCĐ 21-02-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
228/UBND-LĐTBXHDT 21-02-2022 Công văn về việc đôn đốc thu hồi trợcấp bảo trợxã hội (lần 1)
227/UBND-GDĐT 21-02-2022 Công văn về việc đôn đốc ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tínhcho em”
14/BCĐ 21-02-2022 Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
01/KH-BCĐ 21-02-2022 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2022
231/UBND-VP 21-02-2022 Công văn về việc đẩy nhanh tiến độ chiến dịch tiêm chủng phòngCOVID-19
13/CTr-UBND 19-02-2022 Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của huyện Văn Quan
500/QĐ-UBND 19-02-2022 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Văn Quan
56/KH-UBND 18-02-2022 Kế hoạch Kiểm tra sản xuất kinh doanh giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công tác thú y trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
37/VP 16-02-2022 Công văn về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm mùa Lễ hội Xuân 2022
49/KH-UBND 15-02-2022 Kế hoạch Triển khai, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện năm 2022 hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 05 km dự án đường từ xã Xuân Long (huyện Cao Lộc) đến xã Tràng Các (huyện Văn Quan)
41/KH-UBND 15-02-2022 Kế hoạch Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 về chính sách đặc thù
40/KH-UBND 15-02-2022 Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022
43/KH-UBND 15-02-2022 Kế hoạch Chỉ đạo thực hiện xãBình Phúc, huyện Văn Quan đạt chuẩnnông thôn mớinăm 2022
53/KH-UBND 15-02-2022 Kê hoạch Xây dựng và nhân rộng 03 mô hình sản xuất có hiệu quả năm 2022
37/KH-UBND 15-02-2022 Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
54/KH-UBND 15-02-2022 Kế hoạch Trồng rừng mới và trồng rừng gỗ lớn huyện Văn Quan năm 2022
47/KH-UBND 15-02-2022 Kế hoạch Thực hiện tốt cải cách hành chính, tỷ lệ hồ sơ trả đúng hạn đạt 99% trở lên tại bộ phận “Một cửa” của huyện; phấn đấu tỷ lệgiải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên tổng số hồ sơ đạt 20% trở lên
45/KH-UBND 15-02-2022 Kế hoạch Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩmhuyện Văn Quan năm 2022
34/KH-UBND 15-02-2022 Kế hoạch Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2022
36/KH-UBND 15-02-2022 Kế hoạch Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Văn Quan
39/KH-UBND 15-02-2022 Kế hoạch Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, phấn đấu tăng thu nội địa 10% trở lên so với dự toán tỉnh giao và chi ngân sách huyện năm 2022
42/KH-UBND 15-02-2022 Kế hoạch Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2022củaUBND huyệnVăn Quan, tỉnh Lạng Sơn
51/KH-UBND 15-02-2022 Kê hoạch Thống kê và xử lý 100% các công trình xây dựngphát sinh trên địa bàn huyện năm 2022
38/KH-UBND 15-02-2022 Kế hoạch Bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022
44/KH-UBND 15-02-2022 Kế hoạch Thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫuvà nâng caochất lượng tiêu chí số 12 (Vệ sinh môi trường), tiêu chí số 13 (Khu dân cư kiểu mẫu) tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mớitrên địa bàn huyện Văn Quan năm 2022
31/KH-UBND 14-02-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ năm 2022
197/UBND-KTHT 14-02-2022 Công văn về việc rà soát tiêu chí số 02 (giao thông) và dự kiến danh mục Đề án 162 Giai đoạn 2021-2025
193/UBND-VHTT 14-02-2022 Công văn về việc đẩy mạnh sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice đúng quy trình, thực hiện chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đúng quy định và đề xuất nhu cầu cấp mới chứng thư số
199/UBND-LĐTBXHDT 14-02-2022 Công văn tăng cường thực hiện xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật trên địa bàn huyện
32/KH-UBND 14-02-2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
198/UBND-NN 14-02-2022 Công văn về việc phối hợp rà soát và xây dựng phương án quản lý bảo vệ cây cổ thụ, cây gỗ quý, hiếm trên địa bàn huyện
30/KH-UBND 11-02-2022 KẾ HOẠCH NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG 2022
10/PĐ-UBND 11-02-2022 Phát động Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2022
11-CV/BCĐ 11-02-2022 Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
182/UBND-VP 10-02-2022 Công văn về việc tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
29/KH-UBND 10-02-2022 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Văn Quan
28/KH-UBND 10-02-2022 Kế hoạch Thực hiện Quyết số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 36-KH/TU ngày 18/10/2021 của BTV Tỉnh ủy