Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đoàm giám sát Ban kinh tế -xã hội giám sát kết quả triển khai thực hiện công tác xây dựng Nông thôn mới tại phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện

Ngày 31/8/2023, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã có buổi giám sát chuyên đề kết quả triển khai thực hiện công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2023, tại phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Quan.

anh 1_272.png

Toàn cảnh buổi giám sát chuyên đề, kết quả triển khai thực hiện công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2023, tại phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Quan

Cho đến thời điểm hiện nay kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc áp dụng một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trung bình toàn huyện đạt 11,31 tiêu chí/xã trong đó Tiêu chí số 01 Quy hoạch 16/16 xã đạt; tiêu chí số 2 Giao thông đạt 08/16 xã; tiêu chí số 03 Thủy lợi và phòng, chống thiên tai 16/16 xã đạt; tiêu chí số 04 Điện 10/16 xã đạt; tiêu chí số 5 Trường học 09/16 xã đạt; tiêu chí số 6 cơ sở vật chất văn hóa 1/16 xã đạt tiêu chí; tiêu chí số 7 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: 11/16 xã; tiêu chí số 8 Thông tin và Truyền thông 10/16 xã đạt tiêu chí; tiêu chí số 9 Nhà ở dân cư 08/16 xã đạt; tiêu chí số 10 thu nhập 02/16 xã đạt tiêu chí; tiêu chí 11 Nghèo đa chiều 01/16; tiêu chí 12 Lao động: 09/16 xã đạt; tiêu chí 13 Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn 06/16 xã đạt tiêu chí; tiêu chí 14 giáo dục và đào tạo 16/16 xã đạt tiêu chí; tiêu chí 15 Y tế 12/16 xã đạt tiêu chí; tiêu chí số 16 Văn hóa 09/16 xã đạt; tiêu chí 17 Môi trường và an toàn thực phẩm: 06/16 xã đạt tiêu chí; Tiêu chí số 18 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật 15/16 xã đạt tiêu chí; Tiêu chí số 19 Quốc phòng và An ninh 15/16 xã đạt tiêu chí; Đối với Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, toàn huyện đạt 3,86 tiêu chí/xã Nhìn chung Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023, tiếp tục được cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm. Các cơ quan, ban ngành tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở trong việc thực hiện các tiêu chí do đơn vị phụ trách đặc biệt là tại xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023 theo đúng kế kế hoạch đề ra.

anh 2_276.pngCác đại biểu dự buổi giám sát.

anh 3_277.pngĐồng chí Lành Thị Huệ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, phát biểu kết luận

Sau khi nghe kết quả triển khai thực hiện công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2023, các thành viên trong Đoàn giám sát HĐND huyện đề nghị: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm chính trị của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, triển khai xây dựng NTM toàn diện đối với tất cả các xã trên địa bàn huyện, thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất kiểu mẫu, vườn mẫu, các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, quảng bá mở rộng thị trường cho các sản phẩm nông sản hàng hóa địa phương, huy động tối đa các nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn các Chương trình MTQG, chương trình, dự án hỗ trợ trên địa bàn và các nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng ở nông thôn, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới, thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát đầu tư, chú trọng việc khuyến khích giao những công trình, nội dung phù hợp cho cộng đồng dân cư thôn, nhằm phát huy tối đa nội lực và tinh thần chủ động, sáng tạo của người dân và cộng đồng dân cư trong xây dựng NTM. Đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, quan tâm các xã có tiêu chí đã đạt chuẩn bị tụt tiêu chí tiếp tục chỉ đạo bổ sung hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2022-2025./.

 

Ngọc Khoa – Đức Tôn