Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Điện lực huyện Văn Quan tuyên truyền kiến thức pháp luật bảo vệ hành lang lưới điện cao áp và an toàn điện trong Nhân dân.

Ngày 17/6/2022, Điện lực huyện Văn Quan tổ chức buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật bảo vệ hành lang lưới điện cao áp và an toàn điện trong Nhân dân tại xã Tri Lễ.

dl1.jpgCán bộ chuyên trách Điện lực huyện Văn Quan tuyên truyền kiến thức pháp luật bảo vệ hành lang lưới điện cao áp và an toàn điện trong Nhân dân.

Trong thời gian qua Điện lực huyện Văn Quan đã nhận được sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phối hợp công tác tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện cao áp. Đặc biệt sau khi có Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND huyện về việc thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn huyện Văn Quan, công tác phối hợp đã có hiệu quả hơn. Tuy nhiên tình trạng vi phạm hành lang lưới điện, do người dân chặt cây đổ vào đường dây gây sự cố lưới điện vẫn còn xảy ra, gây nguy cơ mất an toàn cho con người, gia súc và ảnh hưởng rất lớn đến công tác đảm bảo cấp điện, phục vụ cho các hoạt động phát triển kinh tế và an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Từ đầu năm 2022 đến nay trên địa bàn huyện đã xảy ra tổng cộng 25 vụ sự cố gây mất điện diện rộng; các vụ sự cố do cành cây va quệt vào đường dây có chiều hướng gia tăng (07 vụ, chiếm 28%). Do đó, việc tuyên truyền kiến thức pháp luật bảo vệ hành lang lưới điện cao áp và an toàn điện trong Nhân dân rất cần thiết.

dl2.jpgCán bộ chuyên trách Điện lực huyện Văn Quan tuyên truyền kiến thức pháp luật bảo vệ hành lang lưới điện cao áp và an toàn điện trong Nhân dân.

Tại buổi tuyên truyền cán bộ chuyên trách Điện lực Văn Quan đã triển khai Luật Điện lực ngày 03/12/2004 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012; Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ ban hành sửa đổi một số điều nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Thông tư 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công thương ban hành quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. Đồng thời thông qua trình tự các bước xử lý đối với các hộ vi phạm hành lang lưới điện cao áp.

dl3.jpgCán bộ chuyên trách Điện lực huyện Văn Quan tuyên truyền kiến thức pháp luật bảo vệ hành lang lưới điện cao áp và an toàn điện trong Nhân dân.

Công tác tuyên truyền an toàn điện trong Nhân dân là một trong những nội dung trọng tâm của các Điện lực huyện Văn Quan, góp phần phòng tránh và hạn chế thấp nhất các tai nạn điện, cháy nổ khi sử dụng điện trong Nhân dân./.

Hoàng Hiền - Quốc Mừng