Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Công tác giao dịch của Ngân hàng CSXH 6 tháng đầu năm

Từ đầu năm đến nay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Văn Quan tiếp tục duy trì tốt hoạt động của 17/17 điểm giao dịch lưu động ở xã, thị trấn theo đúng nội dung Văn bản số số 4030/NHCS-TDcủa Tổng Giám đốc NHCSXH.

nh1_0.jpg

Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Văn Quan tổ chức giao dịch, giải ngân vốn tại xã Điềm He.

Tổng dư nợ cho vay uỷ thác các chương trình tín dụng qua các tổ chức chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm 2021là 347.874 triệu đồng, chiếm 99,5% tổng dư nợ cho vay của NHCSXH, tăng 18.926 triệu đồng  so với đầu năm. Tổng số Tổ TK&VV là 204 Tổ;Tổng số dư tiền gửi 10.677 triệu đồng.

nh2_0.jpg

Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Văn Quan tổ chức giao dịch, giải ngân vốn tại xã An Sơn.

Cuối mỗi buổi giao dịch, tổ giao dịch lưu động NHCSXH huyện  đều thực hiện giao ban với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội cấp xã và Tổ TK&VV, để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ./.

Hoàng Hiền

Trung tâm VHTT và TT Văn Quan