Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chương trình cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP chính sách thiết thực và nhân văn

Chương trình cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ quy định cụ thể đối với từng mục đích vay, bao gồm cho vay để hỗ trợ đất ở, nhà ở; cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề; cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý; hỗ trợ cho vay phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.

1. ho vay Hoàng Văn Bạo xã Tri Lễ vay 40 triệu đồng hỗ trợ nhà ở.jpgHộ vay Hoàng Văn Bạo, xã Tri Lễ – Vay vốn hỗ trợ nhà ở

Để thực hiện có hiệu quả Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ, sau khi có văn bản hướng dẫn của tỉnh, UBND huyện đã có công văn chỉ đạo Phòng Giao dịch NHCSXH huyện, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách, xác nhận, tổng hợp trình UBND huyện phê duyệt danh sách đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 làm cơ sở để Phòng Giao dịch NHCSXH huyện giải ngân cho vay. Ngay sau khi có danh sách, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai cho vay nhanh chóng, kịp thời theo đúng quy định.

2. hộ vay Nguyễn Thị Học xã Đồng Giáp vay 40 triệu đồng hỗ trợ nhà ở.jpgHộ vay Nguyễn Thị Học xã Đồng Giáp – Vay vốn hỗ trợ nhà ở

Đến nay sau hơn 01 năm triển khai và thực hiện chương trình, dư nợ chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 7.673 triệu đồng với 186 hộ gia đình còn dư nợ, phần lớn cho vay với mục đích hỗ trợ nhà ở và chuyển đổi nghề đã được người dân là các hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn đón nhận. Nguồn vốn vay lãi suất thấp và thời hạn dài sẽ giúp họ sớm cải thiện điều kiện về đất sản xuất, đất ở, nhà ở, chuyển đổi nghề.

Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ ra đời là để hiện thực hóa Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Nghị định có ý nghĩa thiết thực và nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./.

Lý Nga

Phòng GD NHCSXH huyện Văn Quan