Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2023

Ngày 19/10/2023, Ban Dân vận Huyện ủy Văn Quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ cho 119 cán bộ làm công tác dân vận đến từ 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Nội dung, chương trình bồi dưỡng bao gồm 4 chuyên đề: những điểm mới về công tác dân vận trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; Công tác dân vận chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thông qua tập huấn nhằm củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin của cán bộ làm công tác Dân vận ở cơ sở, góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh./.

 

Người viết: LÃ CÔNG HƯNG (Huyện ủy Văn Quan)