Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Văn Quan kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay theo quy định tại Nghị định 36/2022/NĐ-CP vào ngày 30/5/2022

          Căn cứ quy định tại Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/05/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Văn Quan thực hiện hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022-2023 đối với các khoản vay có lãi suất cho vay từ trên 6%/năm. Tổng nguồn vốn hỗ trợ lãi suất 190.090.200.000 đồng, số tiền được cấp hỗ trợ lãi suất là 3.469.141.000 đồng với 3.383 khách hàng.

          Thực hiện Thông báo số 8573/NHCS-KTTC, ngày 26/10/2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã xội về việc kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội.  Phòng Giao dịch NHCSXH huyện huyện Văn Quan thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi các khoản vay trên địa bàn huyện theo quy định tại Nghị định số 36/2022/NĐ-CP vào ngày 31/10/2023. Phòng Giao dịch NHCSXH huyện công khai thông tin kết thúc hỗ trợ lãi suất tại trụ sở Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện và các điểm giao dịch xã, thị trấn./.

   Thông tin hỗ trợ lãi suất được NHCSXH niêm yết công khai tại các Điểm giao dịch xã)

 


    (Khách hàng tìm hiểu thông tin kết thúc hỗ trợ lãi suất được NHCSXH niêm yết công    khai tại các Điểm giao dịch xã)

 

                                                                                                                                    Triệu Vân

                                               Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Văn Quan