Nhằmtạo điều kiện cho các hộ nghèo có nhà ở ổn định, Ngân hàng CSXH huyện Văn Quan đã đẩy mạnh chính sách tín dụng ưu đãi về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

Để thực hiện hiệu quả vốn tín dụng chính sách về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Ngân hàng CSXH huyện còn tăng cường công tác phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong việc rà soát nhu cầu vay vốn của người dân; quán triệt phổ biến cụ thể chính sách đến các tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ chức chính trị- xã hội để các tổ viên, người dân biết và đăng ký theo nhu cầu. Đảm bảo các hộ nghèo thuộc đối tượng vay vốn theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ. Trong năm 2020, toàn huyện có 79 hộ nghèo được vay vốn để xây mới, sửa chữa nhà ở; nâng tổng số hộ cho vay còn dư nợ là 562 hộ với tổng dư nợ là 13.947 triệu đồng. Hầu hết các hộ được vay vốn đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, có hiệu quả./.

cs1.jpg

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng CSXH huyện đến thăm, kiểm tra tại Hộ Triệu Thị Xe, thôn Phú Nhuận xã Điềm He, Là hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả.

cs2.jpg

Cán bộ NH CSXH huyện giải ngân vốn cho các hộ có nhu cầu vay vốn.

Hoàng Hiền

Trung tâm VHTT và TT huyện Văn Quan