Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
101/TB-UBND 12-06-2020 Thông báo Kết luận cuộc họp thống nhất triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo (Chương trình 135, 30a và NTM) năm 2020
05/KH-UBND 07-01-2019 Kế hoạch Triển khai Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao Chợ Bãi, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan cho Công ty TNHH Việt Đức quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng
142/TTr-UBND 24-10-2018 Tờ trình về việc phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2019 huyện Văn Quan, sử dụng vốn Ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững (Chương trình 135)
133/KH-UBND 23-07-2018 Kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể năm 2019
818 /SKHĐT-DNKTTT 12-07-2018 V/v tăng cường tuyên truyền Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020.
125/BC-UBND 25-06-2018 Kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2018 của UBND huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
129/KH-UBND 11-09-2017 Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
125 /KH-UBND 15-12-2015 Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Văn Quan giai đoạn 2016-2020
KS 25-08-2011 Báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Văn Quan thời kỳ 2011-2020