Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3135/QĐ-UBND 04-08-2023 Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022 của huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
292/TB-UBND 14-07-2023 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2023
08/TB-UBND 13-01-2023 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022
4266/QĐ-UBND 27-12-2022 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của huyện Văn Quan
375/TB-UBND 12-10-2022 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2022
2619/QĐ-UBND 05-08-2022 Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Văn Quan
257/QĐ-UBND 20-01-2022 Quyết định Về việc công khai về kế hoạch vốn đầu tư Nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2022
257 /TB-UBND 12-07-2021 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2021
3379/QĐ-UBND 21-10-2020 Quyết định Về việc trích từ quỹ “Bảo trợ trẻ em” hỗ trợ tiền thuê xe ô tô đưa trẻ em mồ côi vào Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn; hỗ trợ kinh phí cho các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2020
2173/QĐ-UBND 30-06-2020 Quyết định Về việc phân bổ và giao dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020 kinh phí thực hiện một số chế độ chính sách
327/TB-UBND 12-12-2019 Thông báo Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020
291/TB-UBND 11-10-2019 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2019
449/BC-UBND 08-10-2019 Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, đầu tư XDCB và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2019
3275/QĐ-UBND 08-10-2019 Quyết định Về việc phân bổ kinh phí ứng trước kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương năm 2020 để thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020
3245/QĐ-UBND 01-10-2019 Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) năm 2019, huyện Văn Quan
372/BC-UBND 27-08-2019 Báo cáo Tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
2868/QĐ-UBND 23-08-2019 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Văn Quan
212/TB-UBND 05-07-2019 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2019
1272/QĐ-UBND 23-04-2019 Quyết định về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2019 thực hiện Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020
54/TB-UBND 12-04-2019 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2019
965/QĐ-UBND 12-04-2019 Quyết định về việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 huyện Văn Quan
966/QĐ-UBND 12-04-2019 Quyết định về việc giao bổ sung danh mục và kế hoạch vốn thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2019, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
879/QĐ-UBND 01-04-2019 Quyết định về việc phân bổ và giao dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019, kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số
74/BC-UBND 01-03-2019 Báo cáo Kết quả sử dụng kinh phí hỗ trợ phòng, chống khắc phục hậu quả hạn hán năm 2018¬
65/BC-UBND 22-02-2019 Báo cáo Kết quả thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018 và lập Kế hoạch thu nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2019
06/BC-UBND 08-01-2019 Báo cáo Tình hình thực hiện phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2019
19/QĐ-UBND 07-01-2019 Quyết định về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Văn Quan
5377/QĐ-UBND 31-12-2018 Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các đơn vị
5376/QĐ-UBND 31-12-2018 Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 kinh phí thực hiện đào tạo, bồi dưỡng năm 2018
5326/QĐ-UBND 28-12-2018 Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã
5306/QĐ-UBND 27-12-2018 Quyết định Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước năm 2019
3883/QĐ-UBND 29-10-2018 Quyết định Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn (ngân sách Trung ương) các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 huyện Văn Quan (vốn được phép kéo dài thời gian giải ngân đến hết ngày 31/12/2018)
243/TB-UBND 15-10-2018 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2018
3757/QĐ-UBND 09-10-2018 Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 của Huyện Văn Quan
384/BC-UBND 08-10-2018 Báo cáo Tình hình thanh toán vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2018
387/BC-UBND 08-10-2018 Báo cáo Kinh phí giảm trừ sự nghiệp y tế, số thu sự nghiệp năm 2018, năm 2019
385/BC-UBND 08-10-2018 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2018 và dự toán năm 2019
188/TB-UBND 24-08-2018 Thông báo Số dự kiến giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019
171/TB-UBND 20-07-2018 Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước huyện Văn Quan 6 tháng đầu năm 2018
78/TB-UBND 26-04-2018 Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước huyện Văn Quan 3 tháng đầu năm 2018
50/QĐ-UBND 08-01-2018 Quyết định về việc Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Văn Quan
668/UBND-TCKH 16-08-2017 V/v thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015