Nhảy đến nội dung

TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1652/QĐ-UBND 25-04-2023 Quyết định kiện toàn Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm ocop cấp huyện giai đoạn 2022-2025
1529/QĐ-UBND 21-04-2023 Quyết định phê duyệt Dự án trồng cây thanh long tại xã Điềm He thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022
1531/QĐ-UBND 21-04-2023 Quyết định phê duyệt Dự án nuôi ong mật tại xã Hòa Bình thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022
1532/QĐ-UBND 21-04-2023 Quyết định phê duyệt Dự án chăn nuôi lợn nái tại xã Đồng Giáp thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022
1529/QĐ-UBND 21-04-2023 Quyết định phê duyệt Dự án trồng cây Trám đen tại xã Đồng Giáp thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022
976/QĐ-UBND 01-03-2023 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ đón Bằng công nhận xã Bình Phúc, huyện Văn Quan đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022
55/KH-VP 28-02-2023 Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trong Lễ đón Bằng công nhận xã Bình Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022
69/KH-UBND 24-02-2023 Kế hoạch tổ chức Lễ đón Bằng công nhận xã Bình Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022
53/KH-UBND 09-02-2023 Kế hoạch chỉ đạo thực hiện xã Liên Hội, huyện Văn Quan đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
27/GM-UBND 01-02-2023 Giấy mời Họp triển khai công tác thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Điềm He phấn đấu đạt xã NTM nâng cao năm 2023
2081/UBND-NN 29-11-2022 V/v chuẩn bị xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023
266/KH-UBND 17-10-2022 Kế hoạch tuyên truyền, bồi dưỡng đào tạo, tập huấn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022
1762/UBND-VP 12-10-2022 V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí 15.3 của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
3403/QĐ-UBND 06-10-2022 Quyết định về việc thành lập Đoàn Thẩm tra hồ sơ, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đối với xã Bình Phúc
75/PĐ-UBND 30-09-2022 Phát động Phong trào thi đua đặc biệt "Văn Quan tổ chức xây dựng nông thôn mới" năm 2022
193/GM-UBND 26-09-2022 Giấy mời làm việc với Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022
231/KH-UBND 07-09-2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Văn Quan giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
173/GM-UBND 26-08-2022 Giấy mời kiểm tra công tác thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 tại xã Điềm He
211/KH-UBND 31-07-2022 Kế hoạch thực hiện thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Văn Quan
2604/QĐ-UBND 31-07-2022 Quyết định về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Văn Quan giai đoạn 2021 - 2025
142/GM-UBND 26-07-2022 Giấy mời Họp rà soát, thống nhất danh mục và nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Văn Quan năm 2022
133/GM-UBND 12-07-2022 Giấy mời làm việc với Đoàn kiểm tra công tác thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Văn Quan
124/GM-UBND 01-07-2022 Giấy mời rà soát danh mục dự án thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 huyện Văn Quan
05/2022/TT-BTTTT 30-06-2022 Thông tư Quy định, hướng dẫn thực hiện Nội dung 09 thuộc thành phần số 02 và Nội dung 02 thuộc thành phần số 08 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
05/2022/TT-BTTTT 30-06-2022 Thông tư số 05/2022/TT-BTTTT ban Quy định, hướng dẫn thực hiện Nội dung 09 thuộc thành phần số02 và Nội dung 02 thuộc thành phần số08 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.T
1988/QĐ-UBND 18-06-2022 Quyết định về việc phân công Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện thực hiện nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
183/KH-UBND 18-06-2022 Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan năm 2022
936/UBND-VHTT 15-06-2022 V/v rà soát các Điểm Bưu điện Văn hóa xã đảm bảo tiêu chí số 8 thuộc lĩnh vực thông tin và Truyền thông trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025
180/KH-UBND 15-06-2022 Kế hoạch Thực hiện thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 trên địa bàn huyện Văn Quan (bản sửa sau họp TTHU)
1494/QĐ-BGDĐT 06-06-2022 Quyết định Công bố chỉ tiêu các lĩnh vực giáo dục giáo dục và đào tạo của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
1032/QĐ-UBND 01-04-2022 Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc giahuyện Văn Quan giai đoạn 2021-2025
660/QĐ-UBND 02-03-2022 Quyết định Về việc thành lập Đội văn nghệ chào mừng Lễ đón Bằng công nhận xã Điềm He đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021
657/QĐ-UBND 28-02-2022 Quyết định Về việc thành lập BanTổ chứcLễ đón Bằng côngnhận xã Điềm He,huyện Văn Quanđạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
31/GM-UBND 24-02-2022 Giấy mời Họp chuẩn bị các điều kiện đón chuẩn nông thôn mới xã Điềm He
88/KH-UBND 24-03-2021 Kế hoạch chỉ đạo thực hiện xã Điềm He và xã Bình Phúc, huyện Văn Quan đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
63/KH-UBND 03-03-2021 Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2021
191/UBND-NNPTNT 03-02-2021 V/v thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2021
569/BC-UBND 09-12-2019 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
1857/QĐ-UBND 29-05-2019 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019
72/BC-UBND 27-02-2019 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới về Chỉ tiêu 3.1 tiêu chí thủy lợi năm 2018
12/KH-UBND 15-01-2019 Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan năm 2019
193/BC-VP 09-10-2018 Báo cáo Công tác thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới thuộc lĩnh vực Y tế quản lý theo tiêu chí 17.8 trên địa bàn xã Vân Mộng, huyện Văn Quan
374/BC-UBND 24-09-2018 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2018
365/BC-UBND 20-09-2018 Báo cáo Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 và Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3077/QĐ-UBND 13-08-2018 Quyết định Bổ sung danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2019 thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan
281/BC-UBND 11-07-2018 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (Báo cáo trình tại kỳ họp lần thứ tám - HĐND huyện khóa XIX)
2153/QĐ-UBND 15-06-2018 Quyết định về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Văn Quan giai đoạn 2018 - 2020
02/QĐ-BCĐ 30-01-2018 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan giai đoạn 2018 - 2020
282/QĐ-UBND 30-01-2018 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan giai đoạn 2018 - 2020
01 /KH-BCĐ 30-01-2018 Kế hoạch Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Vân Mộng, huyện Văn Quan năm 2018
15/KH-UBND 30-01-2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan năm 2018
03 /QĐ-BCĐ 30-01-2018 Quyết định Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan giai đoạn 2018 - 2020
923/UBND-NN V/v tham gia ý kiến góp ý dự thào Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025