Nhảy đến nội dung
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
88/KH-UBND 24-03-2021 Kế hoạch chỉ đạo thực hiện xã Điềm He và xã Bình Phúc, huyện Văn Quan đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
63/KH-UBND 03-03-2021 Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2021
191/UBND-NNPTNT 03-02-2021 V/v thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2021
569/BC-UBND 09-12-2019 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
1857/QĐ-UBND 29-05-2019 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019
72/BC-UBND 27-02-2019 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới về Chỉ tiêu 3.1 tiêu chí thủy lợi năm 2018
12/KH-UBND 15-01-2019 Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan năm 2019
193/BC-VP 09-10-2018 Báo cáo Công tác thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới thuộc lĩnh vực Y tế quản lý theo tiêu chí 17.8 trên địa bàn xã Vân Mộng, huyện Văn Quan
374/BC-UBND 24-09-2018 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2018
365/BC-UBND 20-09-2018 Báo cáo Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 và Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3077/QĐ-UBND 13-08-2018 Quyết định Bổ sung danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2019 thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan
281/BC-UBND 11-07-2018 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (Báo cáo trình tại kỳ họp lần thứ tám - HĐND huyện khóa XIX)
2153/QĐ-UBND 15-06-2018 Quyết định về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Văn Quan giai đoạn 2018 - 2020
02/QĐ-BCĐ 30-01-2018 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan giai đoạn 2018 - 2020
282/QĐ-UBND 30-01-2018 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan giai đoạn 2018 - 2020
01 /KH-BCĐ 30-01-2018 Kế hoạch Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Vân Mộng, huyện Văn Quan năm 2018
15/KH-UBND 30-01-2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan năm 2018
03 /QĐ-BCĐ 30-01-2018 Quyết định Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan giai đoạn 2018 - 2020