Nhảy đến nội dung

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần! Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
88/KH-UBND 24-03-2021 Kế hoạch chỉ đạo thực hiện xã Điềm He và xã Bình Phúc, huyện Văn Quan đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
63/KH-UBND 03-03-2021 Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2021
191/UBND-NNPTNT 03-02-2021 V/v thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2021
569/BC-UBND 09-12-2019 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
1857/QĐ-UBND 29-05-2019 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019
72/BC-UBND 27-02-2019 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới về Chỉ tiêu 3.1 tiêu chí thủy lợi năm 2018
12/KH-UBND 15-01-2019 Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan năm 2019
193/BC-VP 09-10-2018 Báo cáo Công tác thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới thuộc lĩnh vực Y tế quản lý theo tiêu chí 17.8 trên địa bàn xã Vân Mộng, huyện Văn Quan
374/BC-UBND 24-09-2018 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2018
365/BC-UBND 20-09-2018 Báo cáo Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 và Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
3077/QĐ-UBND 13-08-2018 Quyết định Bổ sung danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2019 thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan
281/BC-UBND 11-07-2018 Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (Báo cáo trình tại kỳ họp lần thứ tám - HĐND huyện khóa XIX)
2153/QĐ-UBND 15-06-2018 Quyết định về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Văn Quan giai đoạn 2018 - 2020
02/QĐ-BCĐ 30-01-2018 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan giai đoạn 2018 - 2020
282/QĐ-UBND 30-01-2018 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan giai đoạn 2018 - 2020
01 /KH-BCĐ 30-01-2018 Kế hoạch Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Vân Mộng, huyện Văn Quan năm 2018
15/KH-UBND 30-01-2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan năm 2018
03 /QĐ-BCĐ 30-01-2018 Quyết định Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Văn Quan giai đoạn 2018 - 2020