Skip to main content

Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019). Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Văn Quan ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
STT Tên thủ tục Ngày ban hành Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục thường xuyên 17-05-2017 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
2 Thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục trung học 17-05-2017 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
3 Thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục tiểu học 17-05-2017 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
4 Thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục Mầm non 17-05-2017 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
5 Thủ tục thực hiện cơ chế một cửa trong công tác giao thông đường bộ theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ 28-12-2012 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
6 Thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng 23-11-2017 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
7 Thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch xây dựng 23-11-2017 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
8 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện 11-04-2018 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
9 Thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công 29-09-2017 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
10 Thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Tôn giáo 22-02-2017 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
11 Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công tác quản lý nhà nước về Hội 24-02-2017 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
12 Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập 24-02-2017 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
13 Thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng 14-04-2017 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
14 Thủ tục hành chính lĩnh vực kinh tế hợp tác 09-04-2018 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
15 Thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu 26-12-2016 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
16 Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 14-10-2016 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
17 Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với lĩnh vực tài nguyên nước 17-02-2017 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
18 Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với lĩnh vực Môi trường 17-02-2017 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
19 Danh mục và Nội dung thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã 07-05-2018 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
20 Thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch 24-10-2016 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
21 Thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực 24-10-2016 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
22 Thủ tục hành chính lĩnh vực Gia đình 07-11-2016 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
23 Thủ tục Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở 07-11-2016 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
24 Thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa cơ sở 07-11-2016 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa
25 Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với việc cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 30-12-2016 UBND huyện Văn Quan - Bộ phận 1 cửa