Skip to main content
An ninh - Quốc phòng

Đội Quản lý thị trường số 8 huyện Văn Quan tuyên truyền việc thực hiện văn minh thương mại

Ngày 17/12/2019 Đội Quản lý thị trường số 8 huyện Văn Quan phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Quan tổ chức tuyên truyền việc thực hiện văn minh thương mại cho 80 đại biểu là Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ, các thành viên Ban quản lý tổ hợp tác, hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh trên địa bàn toàn huyện.

Subscribe to An ninh - Quốc phòng