Skip to main content
Submitted by Ban biên tập huyện Văn Quan on 5 July 2018

THÔNG TIN LIÊN HỆ THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

di động

Điện thoại

cơ quan

1

Linh Văn Hùng

Chủ tịch HĐND huyện

0982982067

0205 3830021

2

Lương Đình Bảo

Phó Chủ tịch

HĐND huyện

0982245386

0205 3830563

3

Nông Mạnh Cường

Phó Chủ tịch

HĐND huyện

0982973316

0205 3830015

4

Đỗ Thị Cúc

Trưởng ban Pháp chế

0986637494

0205 3831684

5

Nguyễn Văn Quan

Trưởng ban

Kinh tế - Xã hội

0912986333

0205 3831683

6

Hoàng Văn Hảo

Phó Trưởng ban

Pháp chế

0975275998

0205 3831558

7

Phương Thị Phi Hoàn

Phó Trưởng ban

Kinh tế - Xã hội

01678667194

0205 3832558