Skip to main content

Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019). Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Văn Quan ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
4086/QĐ-UBND 09-12-2019 Quyết định Thành lập Ban Tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp mặt Nhân kỷ niệm 30 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
1269/UBND-KTHT 09-12-2019 V/v đôn đốc báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh VLXD năm 2019 trên địa bàn huyện
4087/QĐ-UBND 09-12-2019 Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng huyện Văn Quan lần thứ VII năm học 2019 - 2020
1268/UBND 09-12-2019 V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án Đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành
4017/QĐ-UBND 27-11-2019 Quyết định Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại
4013/QĐ-UBND 26-11-2019 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Văn Quan
4009/QĐ-UBND 26-11-2019 Quyết định Về việc thành lập Hội đồng kỷ luật cán bộ cấp xã
321/TB-UBND 26-11-2019 Thông báo Về việc lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chánh Thanh tra huyện Văn Quan
4010/QĐ-UBND 26-11-2019 Quyết định Về việc thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định về công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường TH&THCS xã Văn An năm 2019
204/KH-UBND 25-11-2019 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện Văn Quan năm 2020
1214/UBND-VP 21-11-2019 V/v xem xét, giải quyết đơn của ông Lành Văn Cá
1216/UBND-VP 21-11-2019 V/v xem xét, giải quyết đơn của ông Lành Xuân Điệp
1215/UBND-VP 21-11-2019 V/v xem xét, giải quyết đơn của ông Hoàng Văn Năm
1213/UBND-NV 21-11-2019 V/v thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức
1201/UBND-VP 20-11-2019 V/ v giao nhiệm vụ thực hiện Thông báo số 150/HĐND-ĐGS ngày 12/11/2019 của Đoàn Giám sát HĐND huyện
1188/UBND-VP 15-11-2019 V/v xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2019
1186/UBND-TCKH 15-11-2019 V/v triển khai thực hiện phần mềm quản lý tiền lương, biên chế trên địa bàn huyện Văn Quan
255/VP 05-11-2019 V/v thống kê, báo cáo số liệu cơ sở thực phẩm do ngành Y tế quản lý.
1150/UBND-VP 05-11-2019 V/v xem xét, giải quyết đơn của ông Hoàng Văn Vân
1153/UBND-NN 05-11-2019 V/v cung cấp thông tin về tai nạn lao động khi thu hoạch hoa Hồi và đề xuất các giải pháp để hạn chế các rủi do khi thu hoạch sản phẩm hoa Hồi
1147/UBND-VP 05-11-2019 V/v báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và chuyển đổi HTQLCL năm 2019
1149/UBND-KTHT 05-11-2019 V/v rà soát lại các trường hợp bổ sung, phát sinh thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg
1144/UBND-VP 04-11-2019 V/v xây dựng Báo cáo tham luận tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng sơn lần thứ III, năm 2019
1145/UBND-TP 04-11-2019 V/v triển khai Ngày pháp luật năm 2019 (09/11/2019).
304/TB-UBND 29-10-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (ngày 28/10/2019)
1123/UBND-VHTT 29-10-2019 V/v chấn chỉnh việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, mạng xã hội và thông tin trên mạng trên địa bàn huyện Văn Quan.
1119/UBND-TCKH 29-10-2019 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ.
194/KH-UBND 17-10-2019 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới
1073/UBND-VP 17-10-2019 V/v đăng ký nội dung đưa vào Chương trình làm việc của UBND huyện, Huyện ủy, BTV Huyện ủy, UBND tỉnh, Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy năm 2020
1068/UBND 16-10-2019 V/v báo cáo tình hình, kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác hòa giải cơ sở năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019
1067/UBND-VP 16-10-2019 V/v xem xét, giải quyết đơn của ông Lã Công Báo
1066/UBND-VP 16-10-2019 V/v xem xét, giải quyết đơn của ông Hoàng Tương Lai
1059/UBND-TCKH 15-10-2019 Về việc triển khai thực hiện quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng Ngân sách Nhà nước
193/KH-UBND 14-10-2019 Kế hoạch Tổ chức triển khai rà soát, thu thập thông tin trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Văn Quan năm 2019
288/TB-UBND 09-10-2019 Thông báo Kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 9 năm 2019
288/TB-UBND 09-10-2019 Thông báo Kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 9 năm 2019
1035/UBND-NV 08-10-2019 V/v tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính của UBND huyện năm 2019.
1038/UBND-VP 08-10-2019 V/v đề xuất, đăng ký các nội dung chương trình làm việc năm 2020
1038/UBND-VP 08-10-2019 V/v đề xuất, đăng ký các nội dung chương trình làm việc năm 2020
1033/UBND-VP 07-10-2019 V/v giao nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư
1032/UBND-VP 04-10-2019 V/v xem xét, giải quyết đơn của ông Hoàng Xuân Quyết
191/KH-UBND 04-10-2019 Kế hoạch Kiểm tra công tác tư pháp năm 2019
1026/UBND-VP 04-10-2019 V/v xem xét, giải quyết đơn của ông Triệu Văn Họp
285/TB-UBND 04-10-2019 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thông qua phương án các dự án đầu tư xây dựng năm 2020 trên địa bàn huyện Văn Quan
1022/UBND-VP 04-10-2019 V/v báo cáo tình hình, kết quả công tác đối ngoại năm 2019 và dự kiến chương trình hoạt động đối ngoại năm 2020
1007/UBND-VP 02-10-2019 V/v xem xét, giải quyết đơn của các hộ dân phố Đức Tâm 1 và Đức Tâm 2, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan
1012/UBND-NV 02-10-2019 V/v khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân để xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019
1006/UBND-VP 02-10-2019 V/v kiểm tra, xác minh nội dung đơn của các hộ dân phố Tân Xuân, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan
1010/UBND-NN 02-10-2019 V/v đôn đốc hoàn thành hồ sơ các tiêu chí NTM, của xã Yên Phúc và xã Tân Đoàn
1000/UBND-VP 30-09-2019 V/v chuẩn bị các điều kiện phục vụ cuộc khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lạng Sơn
188/KH-UBND 27-09-2019 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 trên địa bàn huyện Văn Quan
186/KH-UBND 25-09-2019 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
185/KH-UBND 25-09-2019 Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019
280/TB-UBND 24-09-2019 Thông báo Kết Luận của đồng chí Hoàng Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Ban Chỉ đạo 389 huyện Văn Quan
281/TB-UBND 24-09-2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Hoàng Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi kiểm tra tiến độ tình hình triển khai thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã Yên Phúc và xã Tân Đoàn
279/TB-UBND 24-09-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (ngày 17/9/2019)
184/KH-UBND 20-09-2019 Kế hoạch Phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
276/TB- UBND 20-09-2019 Thông báo Kết luận về kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Vân Mộng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng
250/TB-UBND 04-09-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (ngày 04/9/2019)
249/TB-UBND 30-08-2019 Thông báo Kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 8 năm 2019
894/UBND-TTDVNN 28-08-2019 V/v triển khai các giải pháp tổng hợp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
890/UBND-VP 27-08-2019 V/v triển khai thực hiệnThông báo kết luận số 463/UBND tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg
890/UBND-VP 27-08-2019 V/v triển khai thực hiệnThông báo kết luận số 463/UBND tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg
892/UBND-VP 27-08-2019 V/v thực hiện Kết luận thanh tra số 81/KL-TTr ngày 16/8/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
887/UBND-BATGT 27-08-2019 V/v bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2018 - 2019
173/KH-UBND 27-08-2019 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật giỏi”
873/UBND-VP 22-08-2019 V/v thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Văn Quan
231/TB-UBND 19-08-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (ngày 19/8/2019)
230/TB-UBND 19-08-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (ngày 15/8/2019)
833/UBND-LĐTBXHDT 14-08-2019 V/v chấn chỉnh công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
832/UBND-TCKH 14-08-2019 V/v đôn đốc thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018.
830/UBND-TCKH 14-08-2019 V/v thực hiện tiền lương cơ sở năm 2019 theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, Nghị định 44/2019/NĐ-CP.
831/UBND-NV 14-08-2019 V/v đôn đốc thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP kỳ I năm 2020
820/UBND-NN&PTNT 13-08-2019 V/v đồng ý tổ chức tập huấn đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện
828/UBND-NV 13-08-2019 V/v tổng hợp cung cấp các nội dung, số liệu để làm cơ sở để xây dựng phương án điều chỉnh, giao biên chế công chức năm 2020
821/UBND-BQLDA 13-08-2019 V/v yêu cầu sửa chữa khắc phục hạng mục công trình trong thời gian bảo hành, công trình: Trường Mầm non xã Văn An, huyện Văn Quan
829/UBND-TTDVNN 13-08-2019 V/v hướng dẫn về đối tượng, mức hỗ trợ, trình tự, thủ tục hỗ trợ trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện
825/UBND-NV 13-08-2019 V/v nhất trí chấm dứt và ký hợp đồng lao động đối với giáo viên, nhân viên năm học 2018-2019
822/UBND-TCKH 13-08-2019 V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2019
818/UBND-VP 12-08-2019 V/v Tổng kết thực hiện Nghị định số 26/2002/NĐ-CP ngày 21/3/2002 của Chính phủ
812/UBND-VHTT 12-08-2019 V/v tham dự Lễ dâng hương, dâng hoa nhân Kỷ niệm 109 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri
227/TB-UBND 07-08-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (ngày 06/8/2019)
226/TB-UBND 07-08-2019 Thông báo Kết Luận của đồng chí Hoàng Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xem xét xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
227/TB-UBND 07-08-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (ngày 06/8/2019)
226/TB-UBND 07-08-2019 Thông báo Kết Luận của đồng chí Hoàng Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xem xét xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
224/TB-UBND 05-08-2019 Thông báo Thời gian làm việc với Đoàn khảo sát lập bản đồ địa giới hành chính phục vụ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019 - 2021
224A/TB-UBND 05-08-2019 Thông báo Kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 7 năm 2019
224A/TB-UBND 05-08-2019 Thông báo Kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 7 năm 2019
802/UBND-NNPTNT 02-08-2019 V/v tập trung chăm sóc cây trồng, vật nuôi, thủy sản và ứng phó với cơn bão số 3
218/TB-UBND 24-07-2019 Thông báo Kết quả lấy phiếu tín nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
715/UBND-VP 17-07-2019 V/v xem xét, giải quyết đơn của bà Chu Thị Đính
714/UBND-TCKH 17-07-2019 V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
712/UBND-BATGT 16-07-2019 V/v tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, phòng chống tai nạn đuối nước trên địa bàn huyện Văn Quan
216/TB-UBND 15-07-2019 Thông báo Kết Luận của đồng chí Hoàng Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện tại cuộc họp ngày 11/7/2019
215/TB-UBND 12-07-2019 Thông báo Kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện (ngày 09/7/2019)
292/BC-UBND 11-07-2019 Báo cáo Bổ sung thông tin về sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn huyện Văn Quan
703/UBND-VP 11-07-2019 V/v xem xét, giải quyết đề nghị của bà Phùng Thị Ban
698/UBND-VP 09-07-2019 V/v phối hợp thực hiện chính sách Thuế tài nguyên và phí BVMT trên địa bàn huyện Văn Quan.
152/KH-UBND 09-07-2019 Kế hoạch Tổ chức ra quân thực hiện công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông gắn vệ sinh môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Yên Phúc, huyện Văn Quan
693/UBND-KT&HT 08-07-2019 V/v triển khai tham gia ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2019